Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
33 000 63 000 53 000 176 000 44 000 32 000 136 000 89 000 243 000 480 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
33 000 63 000 53 000 176 000 44 000 32 000 136 000 89 000 243 000 480 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-1 000 -1 000 -1 000 -66 000 0 -1 000 -12 000 -1 000 0 -441 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 -8 000 -8 000 -8 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-26 000 -76 000 -44 000 -55 000 -53 000 -78 000 -112 000 -106 000 -193 000 -30 000
Sum driftskostnader
-27 000 -77 000 -45 000 -121 000 -53 000 -79 000 -124 000 -115 000 -201 000 -479 000
Driftsresultat
5 000 -14 000 9 000 54 000 -10 000 -47 000 12 000 -26 000 41 000 1 000
Sum finansinntekter
65 000 0 0 0 0 3 000 15 000 14 000 10 000 1 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
70 000 -14 000 9 000 54 000 -9 000 -44 000 26 000 -13 000 51 000 1 000
Skattekostnad
0 0 -2 000 0 0 0 -7 000 5 000 -13 000 0
Ordinært resultat
70 000 -14 000 6 000 54 000 -9 000 -44 000 19 000 -8 000 38 000 1 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
70 000 -14 000 6 000 54 000 -9 000 -44 000 19 000 -8 000 38 000 1 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
70 000 -14 000 6 000 50 000 -6 000 -44 000 19 000 -8 000 38 000 1 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
15 000 0 0 0 0 0 0 0 8 000 16 000
Varige driftsmidler
15 000 0 0 0 0 0 0 0 8 000 16 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 5 000 5 000 3 000 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 233 000 219 000 206 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 238 000 224 000 209 000 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
15 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 238 000 224 000 217 000 16 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 67 000 0 8 000 6 000 52 000 0 0 100 000
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0 5 000 24 000 80 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 67 000 0 8 000 6 000 52 000 5 000 24 000 180 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
288 000 206 000 121 000 264 000 185 000 156 000 170 000 102 000 88 000 473 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
288 000 206 000 187 000 264 000 193 000 162 000 221 000 106 000 112 000 653 000
Sum eiendeler
303 000 220 000 201 000 278 000 206 000 176 000 460 000 330 000 328 000 669 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
113 000 43 000 57 000 50 000 0 6 000 50 000 31 000 39 000 1 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
113 000 43 000 57 000 50 000 -3 000 6 000 50 000 31 000 39 000 1 000
Sum egenkapital
213 000 143 000 157 000 150 000 97 000 106 000 150 000 131 000 139 000 101 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 -1 000 0 0 7 000 0 0 73 000
Betalbar skatt
0 0 2 000 0 0 0 7 000 0 13 000 0
Skyldig offentlige avgifter
2 000 8 000 10 000 53 000 2 000 -6 000 24 000 13 000 55 000 54 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
88 000 68 000 32 000 75 000 108 000 76 000 271 000 186 000 121 000 441 000
Sum kortsiktig gjeld
90 000 77 000 44 000 127 000 110 000 70 000 310 000 199 000 189 000 568 000
Sum gjeld
90 000 77 000 44 000 127 000 110 000 70 000 310 000 199 000 189 000 568 000
Sum egenkapital og gjeld
303 000 220 000 201 000 278 000 206 000 176 000 460 000 330 000 328 000 669 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0