Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-426 000 -5 000 -6 000 -7 000 -2 000 -10 000 -26 000 -21 000 -20 000 -7 000
Sum driftskostnader
-426 000 -5 000 -6 000 -7 000 -2 000 -10 000 -26 000 -21 000 -20 000 -7 000
Driftsresultat
-426 000 -5 000 -6 000 -7 000 -2 000 -10 000 -26 000 -21 000 -20 000 -7 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 10 000 26 000 54 000 108 000 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 -48 000 -52 000
Resultat før skatt
-426 000 -5 000 -6 000 -7 000 -2 000 0 0 32 000 40 000 -59 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 -9 000 -11 000 20 000
Ordinært resultat
-426 000 -5 000 -6 000 -7 000 -2 000 0 0 24 000 29 000 -39 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-426 000 -5 000 -6 000 -7 000 -2 000 0 0 24 000 29 000 -39 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 6 000 7 000 2 000 0 0 14 000 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 20 000
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 20 000
Eiendomer
0 1 182 000 1 182 000 1 182 000 1 182 000 1 182 000 1 182 000 1 182 000 1 182 000 1 182 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 1 182 000 1 182 000 1 182 000 1 182 000 1 182 000 1 182 000 1 182 000 1 182 000 1 182 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 1 182 000 1 182 000 1 182 000 1 182 000 1 182 000 1 182 000 1 182 000 1 191 000 1 202 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
914 000 142 000 142 000 142 000 142 000 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 142 000 143 000 146 000 108 000 0
Sum Fordringer
914 000 142 000 142 000 142 000 142 000 142 000 143 000 146 000 108 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
54 000 71 000 76 000 81 000 88 000 89 000 89 000 89 000 106 000 70 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
969 000 213 000 218 000 223 000 230 000 231 000 232 000 235 000 214 000 70 000
Sum eiendeler
969 000 1 395 000 1 400 000 1 405 000 1 412 000 1 413 000 1 414 000 1 418 000 1 405 000 1 272 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 401 000 100 000
Annen egenkapital
0 0 -1 000 5 000 12 000 13 000 14 000 14 000 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-432 000 -6 000 -1 000 5 000 12 000 13 000 14 000 14 000 -10 000 -39 000
Sum egenkapital
968 000 1 394 000 1 399 000 1 405 000 1 412 000 1 413 000 1 414 000 1 414 000 1 391 000 61 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 189 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 189 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 189 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 1 000 4 000 0 6 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 13 000 8 000
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000
Sum kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 1 000 4 000 13 000 21 000
Sum gjeld
0 0 0 0 0 0 1 000 4 000 13 000 1 210 000
Sum egenkapital og gjeld
969 000 1 395 000 1 400 000 1 405 000 1 412 000 1 413 000 1 414 000 1 418 000 1 405 000 1 272 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0