Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
398 000 434 000 595 000 573 000 768 000 782 000 744 000 0
Andre driftsinntekter
124 000 92 000 139 000 162 000 0 0 0 746 000
Sum driftsinntekter
522 000 526 000 735 000 735 000 768 000 782 000 744 000 746 000
Varekostnad
-180 000 -186 000 -195 000 -163 000 -214 000 -221 000 -200 000 -191 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 -41 000
Avskrivninger
-75 000 -75 000 -75 000 -84 000 -70 000 -62 000 -75 000 -55 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-196 000 -74 000 -91 000 -391 000 -132 000 -200 000 -282 000 -554 000
Sum driftskostnader
-451 000 -335 000 -361 000 -638 000 -416 000 -483 000 -557 000 -841 000
Driftsresultat
71 000 191 000 374 000 96 000 352 000 298 000 186 000 -95 000
Sum finansinntekter
3 000 4 000 16 000 5 000 5 000 6 000 6 000 6 000
Sum finansutgifter
-53 000 -55 000 -56 000 -66 000 -63 000 -81 000 -109 000 -89 000
Resultat før skatt
22 000 140 000 334 000 35 000 295 000 223 000 83 000 -178 000
Skattekostnad
-6 000 -38 000 -93 000 -10 000 -82 000 -63 000 -23 000 107 000
Ordinært resultat
16 000 102 000 241 000 25 000 213 000 161 000 60 000 -71 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
16 000 102 000 241 000 25 000 213 000 161 000 60 000 -71 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
16 000 102 000 241 000 25 000 213 000 149 000 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 21 000 84 000 107 000
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 21 000 84 000 107 000
Eiendomer
1 422 000 1 497 000 1 571 000 1 646 000 1 044 000 1 044 000 929 000 1 300 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 297 000 366 000 296 000 0
Varige driftsmidler
1 422 000 1 497 000 1 571 000 1 646 000 1 340 000 1 410 000 1 225 000 1 300 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 422 000 1 497 000 1 571 000 1 646 000 1 340 000 1 431 000 1 309 000 1 407 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
69 000 7 000 0 0 3 000 0 23 000 0
Andre fordringer
0 1 000 1 000 108 000 1 000 1 000 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
69 000 8 000 1 000 108 000 4 000 1 000 23 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
675 000 799 000 700 000 174 000 714 000 429 000 212 000 302 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
744 000 807 000 701 000 282 000 718 000 430 000 235 000 302 000
Sum eiendeler
2 165 000 2 304 000 2 273 000 1 929 000 2 058 000 1 862 000 1 544 000 1 709 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
122 000 122 000 122 000 122 000 122 000 122 000 122 000 122 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
745 000 729 000 627 000 387 000 362 000 149 000 -12 000 -71 000
Sum egenkapital
867 000 851 000 749 000 508 000 484 000 271 000 110 000 50 000
SumAvsetnForpl
33 000 29 000 25 000 12 000 2 000 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
33 000 29 000 25 000 12 000 2 000 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
1 211 000 1 267 000 1 321 000 1 375 000 1 425 000 1 475 000 1 336 000 1 456 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
1 211 000 1 267 000 1 321 000 1 375 000 1 425 000 1 475 000 1 336 000 1 456 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
1 244 000 1 296 000 1 346 000 1 387 000 1 427 000 1 475 000 1 336 000 1 456 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
9 000 44 000 44 000 6 000 60 000 63 000 58 000 175 000
Betalbar skatt
2 000 34 000 81 000 0 59 000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
39 000 74 000 46 000 0 24 000 34 000 21 000 2 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
4 000 5 000 7 000 28 000 5 000 20 000 18 000 25 000
Sum kortsiktig gjeld
55 000 156 000 177 000 34 000 148 000 116 000 98 000 203 000
Sum gjeld
1 299 000 1 452 000 1 523 000 1 421 000 1 575 000 1 591 000 1 434 000 1 659 000
Sum egenkapital og gjeld
2 165 000 2 304 000 2 273 000 1 929 000 2 058 000 1 862 000 1 544 000 1 709 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0