Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
8 789 000 4 922 000 3 217 000 2 717 000 34 000 0 0 0
Sum driftsinntekter
8 789 000 4 922 000 3 217 000 2 717 000 34 000 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-1 215 000 -1 215 000 -1 028 000 -896 000 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-216 000 -232 000 -218 000 -91 000 -42 000 -16 000 -15 000 -6 000
Sum driftskostnader
-1 431 000 -1 447 000 -1 246 000 -987 000 -42 000 -16 000 -15 000 -6 000
Driftsresultat
7 358 000 3 474 000 1 971 000 1 731 000 -7 000 -16 000 -15 000 -6 000
Sum finansinntekter
1 000 3 000 3 000 1 000 27 000 5 000 2 000 1 000
Sum finansutgifter
-3 663 000 -2 445 000 -1 649 000 -1 552 000 -3 000 0 -40 000 0
Resultat før skatt
3 696 000 1 032 000 325 000 179 000 17 000 -10 000 -54 000 -5 000
Skattekostnad
-998 000 -274 000 -91 000 -50 000 -5 000 3 000 15 000 4 000
Ordinært resultat
2 698 000 759 000 234 000 129 000 12 000 -8 000 -39 000 -1 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
2 698 000 759 000 234 000 129 000 12 000 -8 000 -39 000 -1 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
2 698 000 758 000 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 1 000 234 000 129 000 12 000 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 4 000 1 000 4 000
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 4 000 1 000 4 000
Eiendomer
40 898 000 42 455 000 43 670 000 34 698 000 32 547 000 9 433 000 1 132 000 47 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
40 898 000 42 455 000 43 670 000 34 698 000 32 547 000 9 433 000 1 132 000 47 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
40 898 000 42 455 000 43 670 000 34 698 000 32 547 000 9 438 000 1 134 000 52 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
700 000 700 000 700 000 599 000 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 83 000 0 0
Konsernfordringer
6 701 000 4 477 000 4 500 000 4 526 000 3 877 000 6 471 000 64 000 0
Sum Fordringer
7 401 000 5 177 000 5 200 000 5 125 000 3 877 000 6 554 000 64 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
235 000 781 000 96 000 59 000 130 000 264 000 132 000 52 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
7 636 000 5 958 000 5 296 000 5 184 000 4 006 000 6 818 000 196 000 52 000
Sum eiendeler
48 533 000 48 413 000 48 966 000 39 881 000 36 553 000 16 256 000 1 330 000 104 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
6 506 000 6 506 000 6 506 000 6 506 000 6 506 000 6 506 000 106 000 100 000
Annen egenkapital
376 000 376 000 375 000 141 000 12 000 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
376 000 376 000 375 000 141 000 12 000 0 0 -1 000
Sum egenkapital
6 882 000 6 882 000 6 881 000 6 647 000 6 518 000 6 506 000 106 000 99 000
SumAvsetnForpl
1 413 000 415 000 142 000 51 000 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
1 413 000 415 000 142 000 51 000 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
37 525 000 40 148 000 31 687 000 32 955 000 29 274 000 9 674 000 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
37 525 000 40 148 000 31 687 000 32 955 000 29 274 000 9 674 000 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 1 202 000 0
Sum langsiktig gjeld
38 938 000 40 563 000 31 829 000 33 006 000 29 274 000 9 674 000 1 202 000 0
Skyldig konsernbidrag
2 698 000 758 000 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 10 124 000 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
2 698 000 758 000 0 0 0 22 000 6 000 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
15 000 210 000 132 000 229 000 761 000 54 000 15 000 5 000
Sum kortsiktig gjeld
2 713 000 968 000 10 256 000 229 000 761 000 76 000 22 000 5 000
Sum gjeld
41 651 000 41 531 000 42 085 000 33 235 000 30 035 000 9 750 000 1 224 000 5 000
Sum egenkapital og gjeld
48 533 000 48 413 000 48 966 000 39 881 000 36 553 000 16 256 000 1 330 000 104 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0