Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-7 000 -9 000 -862 000 13 000 -14 000 -13 000 -13 000 -11 000 -13 000 0
Sum driftskostnader
-7 000 -9 000 -862 000 13 000 -14 000 -13 000 -13 000 -11 000 -13 000 0
Driftsresultat
-7 000 -9 000 -862 000 13 000 -14 000 -13 000 -13 000 -11 000 -13 000 0
Sum finansinntekter
0 1 115 000 0 128 000 65 000 0 0 1 000 5 000 2 000
Sum finansutgifter
0 0 18 000 -61 000 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
-7 000 1 106 000 -844 000 81 000 51 000 -13 000 -13 000 -10 000 -8 000 2 000
Skattekostnad
0 -2 000 0 -16 000 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-7 000 1 104 000 -844 000 65 000 51 000 -13 000 -13 000 -10 000 -8 000 2 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-7 000 1 104 000 -844 000 65 000 51 000 -13 000 -13 000 -10 000 -8 000 2 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-7 000 336 000 -76 000 65 000 11 000 0 0 0 -8 000 2 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 28 000 28 000 585 000 525 000 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 1 443 000 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 28 000 28 000 2 028 000 525 000 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 28 000 28 000 2 028 000 525 000 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
368 000 368 000 370 000 1 883 000 0 0 0 0 4 000 4 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 1 000 1 000 86 000 0 0
Sum Fordringer
368 000 368 000 370 000 1 883 000 0 1 000 1 000 86 000 4 000 4 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
83 000 91 000 0 60 000 0 0 88 000 0 93 000 100 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
450 000 459 000 370 000 1 943 000 0 1 000 89 000 87 000 97 000 104 000
Sum eiendeler
450 000 459 000 397 000 1 971 000 2 028 000 526 000 89 000 87 000 97 000 104 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
329 000 336 000 0 76 000 11 000 0 0 0 -6 000 2 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
329 000 336 000 -768 000 76 000 11 000 -41 000 -28 000 -16 000 -6 000 2 000
Sum egenkapital
429 000 436 000 -668 000 176 000 111 000 59 000 72 000 84 000 94 000 102 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
1 000 1 000 2 000 0 13 000 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 2 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
21 000 21 000 1 063 000 779 000 1 905 000 467 000 17 000 2 000 2 000 2 000
Sum kortsiktig gjeld
22 000 23 000 1 065 000 1 795 000 1 918 000 467 000 17 000 2 000 2 000 2 000
Sum gjeld
22 000 23 000 1 065 000 1 795 000 1 918 000 467 000 17 000 2 000 2 000 2 000
Sum egenkapital og gjeld
450 000 459 000 397 000 1 971 000 2 028 000 526 000 89 000 87 000 97 000 104 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0