Resultatregnskap 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-28 000 -3 000 -10 000 -3 000 -3 000 -8 000
Sum driftskostnader
-28 000 -3 000 -10 000 -3 000 -3 000 -8 000
Driftsresultat
-28 000 -3 000 -10 000 -3 000 -3 000 -10 000
Sum finansinntekter
0 0 0 369 000 451 000 0
Sum finansutgifter
-340 000 0 0 0 0 -2 000
Resultat før skatt
-368 000 -3 000 -10 000 366 000 448 000 -12 000
Skattekostnad
0 0 0 -3 000 0 0
Ordinært resultat
-368 000 -3 000 -10 000 363 000 448 000 -12 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-368 000 -3 000 -10 000 363 000 448 000 -12 000
Utbytte
0 0 0 0 -350 000 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 363 000 98 000 0
Balanseregnskap 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 340 000 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 340 000 0 340 000 340 000 170 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 340 000 340 000 340 000 340 000 170 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 340 000 340 000 340 000 340 000 170 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 1 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 7 000 23 000 33 000 97 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
0 7 000 23 000 33 000 97 000 1 000
Sum eiendeler
0 347 000 363 000 373 000 437 000 171 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
11 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Annen egenkapital
0 357 000 359 000 369 000 86 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
0 357 000 359 000 369 000 86 000 -12 000
Sum egenkapital
11 000 358 000 360 000 370 000 87 000 -11 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 180 000
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 180 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
-3 000 -10 000 3 000 3 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 350 000 0
Annen kortsiktig gjeld
-8 000 0 0 0 0 2 000
Sum kortsiktig gjeld
-11 000 -10 000 3 000 3 000 350 000 2 000
Sum gjeld
-11 000 -10 000 3 000 3 000 350 000 182 000
Sum egenkapital og gjeld
0 347 000 363 000 373 000 437 000 171 000
Pant
0 0 0 0 0 0