Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
0 0 80 000 686 000 1 646 000 1 466 000 876 000 877 000 1 238 000 184 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 80 000 686 000 1 646 000 1 466 000 876 000 877 000 1 238 000 184 000
Varekostnad
0 0 0 -23 000 -82 000 -29 000 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
40 000 0 -1 000 -650 000 -925 000 -750 000 -670 000 -626 000 -679 000 -43 000
Avskrivninger
0 0 -1 000 -6 000 -6 000 -5 000 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
0 -13 000 -54 000 -182 000 -352 000 -422 000 -259 000 -343 000 -361 000 -54 000
Sum driftskostnader
40 000 -13 000 -56 000 -861 000 -1 365 000 -1 206 000 -929 000 -969 000 -1 040 000 -97 000
Driftsresultat
40 000 -13 000 25 000 -175 000 281 000 259 000 -54 000 -92 000 199 000 87 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 2 000 0 1 000 0
Sum finansutgifter
0 0 -1 000 -1 000 -2 000 -1 000 -1 000 -2 000 -2 000 0
Resultat før skatt
40 000 -13 000 24 000 -175 000 280 000 258 000 -53 000 -94 000 198 000 87 000
Skattekostnad
-53 000 -1 000 -7 000 47 000 -79 000 -73 000 15 000 26 000 -56 000 -24 000
Ordinært resultat
-14 000 -14 000 18 000 -129 000 201 000 185 000 -38 000 -68 000 142 000 63 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-14 000 -14 000 18 000 -129 000 201 000 185 000 -38 000 -68 000 142 000 63 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-14 000 -14 000 18 000 -129 000 26 000 125 000 0 45 000 42 000 3 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 53 000 54 000 61 000 14 000 17 000 24 000 9 000 9 000 0
Immatrielle midler
0 53 000 54 000 61 000 14 000 17 000 24 000 9 000 9 000 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 1 000 6 000 12 000 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 1 000 6 000 12 000 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 53 000 54 000 61 000 20 000 29 000 24 000 9 000 9 000 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 9 000 230 000 137 000 80 000 0 147 000 101 000
Andre fordringer
12 000 12 000 6 000 0 133 000 35 000 0 26 000 36 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
12 000 12 000 6 000 9 000 363 000 172 000 80 000 26 000 183 000 101 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 1 000 23 000 79 000 287 000 112 000 156 000 45 000 167 000 59 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
12 000 12 000 29 000 87 000 650 000 285 000 236 000 71 000 349 000 160 000
Sum eiendeler
12 000 66 000 83 000 148 000 670 000 314 000 260 000 79 000 358 000 160 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
12 000 26 000 40 000 22 000 151 000 125 000 0 0 45 000 3 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
12 000 26 000 40 000 22 000 151 000 125 000 -60 000 -23 000 45 000 3 000
Sum egenkapital
12 000 26 000 40 000 22 000 151 000 125 000 -60 000 -23 000 45 000 3 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 76 000 66 000 0 0 65 000 24 000
Skyldig offentlige avgifter
0 5 000 9 000 58 000 168 000 55 000 184 000 34 000 81 000 15 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 175 000 0 0 0 100 000 60 000
Annen kortsiktig gjeld
0 35 000 35 000 68 000 275 000 68 000 137 000 68 000 167 000 117 000
Sum kortsiktig gjeld
0 40 000 43 000 126 000 520 000 189 000 321 000 102 000 313 000 157 000
Sum gjeld
0 40 000 43 000 126 000 520 000 189 000 321 000 102 000 313 000 157 000
Sum egenkapital og gjeld
12 000 66 000 83 000 148 000 670 000 314 000 260 000 79 000 358 000 160 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0