Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
76 000 80 000 84 000 41 000 27 000 54 000 36 000 71 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
76 000 80 000 84 000 41 000 27 000 54 000 36 000 71 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-1 000 0 -4 000 -1 000 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-73 000 -80 000 -70 000 -39 000 -33 000 -48 000 -39 000 -40 000
Sum driftskostnader
-74 000 -80 000 -74 000 -40 000 -33 000 -48 000 -39 000 -40 000
Driftsresultat
2 000 0 9 000 0 -6 000 6 000 -4 000 31 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
2 000 0 9 000 0 -6 000 6 000 -4 000 31 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
2 000 0 9 000 0 -6 000 6 000 -4 000 31 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
2 000 0 9 000 0 -6 000 6 000 -4 000 31 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
2 000 0 9 000 0 -6 000 6 000 -4 000 31 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
18 000 18 000 21 000 5 000 4 000 11 000 31 000 29 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
18 000 18 000 21 000 5 000 4 000 11 000 31 000 29 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
18 000 18 000 21 000 5 000 4 000 11 000 31 000 29 000
Sum eiendeler
18 000 18 000 21 000 5 000 4 000 11 000 31 000 29 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
13 000 11 000 10 000 1 000 0 6 000 28 000 31 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
13 000 11 000 10 000 1 000 0 6 000 28 000 31 000
Sum egenkapital
13 000 11 000 10 000 1 000 0 6 000 28 000 31 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
5 000 8 000 10 000 4 000 3 000 5 000 3 000 -2 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
5 000 8 000 10 000 4 000 3 000 5 000 3 000 -2 000
Sum gjeld
5 000 8 000 10 000 4 000 3 000 5 000 3 000 -2 000
Sum egenkapital og gjeld
18 000 18 000 21 000 5 000 4 000 11 000 31 000 29 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0