Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
9 561 000 13 112 000 8 372 000 6 700 000 6 790 000 6 437 000 6 502 000 237 000
Andre driftsinntekter
-833 000 833 000 0 105 000 0 0 0 188 000
Sum driftsinntekter
8 728 000 13 945 000 8 372 000 6 805 000 6 790 000 6 437 000 6 502 000 425 000
Varekostnad
-261 000 -415 000 -80 000 -116 000 -340 000 -383 000 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-3 392 000 -5 474 000 -4 690 000 -3 506 000 -3 274 000 -3 869 000 -2 089 000 0
Avskrivninger
-5 000 -6 000 -12 000 -30 000 -48 000 -44 000 -19 000 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-227 000 -330 000 -518 000 -326 000 -555 000 -417 000 -360 000 -41 000
Sum driftskostnader
-3 885 000 -6 225 000 -5 300 000 -3 978 000 -4 217 000 -4 713 000 -2 468 000 -41 000
Driftsresultat
4 843 000 7 720 000 3 073 000 2 826 000 2 572 000 1 725 000 4 035 000 384 000
Sum finansinntekter
144 000 62 000 41 000 370 000 28 000 56 000 31 000 0
Sum finansutgifter
-751 000 0 0 0 -1 000 -24 000 -5 000 0
Resultat før skatt
4 237 000 7 782 000 3 114 000 3 196 000 2 600 000 1 756 000 4 061 000 384 000
Skattekostnad
-1 345 000 -2 181 000 -872 000 -895 000 -721 000 -486 000 -1 138 000 -106 000
Ordinært resultat
2 891 000 5 602 000 2 241 000 2 301 000 1 878 000 1 270 000 2 923 000 279 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
2 891 000 5 602 000 2 241 000 2 301 000 1 878 000 1 270 000 2 923 000 279 000
Utbytte
-4 890 000 -4 000 000 -2 240 000 -2 430 000 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-1 999 000 1 602 000 1 000 -129 000 1 878 000 1 270 000 923 000 279 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
5 000 9 000 11 000 12 000 9 000 0 0 0
Immatrielle midler
5 000 9 000 11 000 12 000 9 000 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 5 000 11 000 23 000 34 000 83 000 48 000 0
Varige driftsmidler
0 5 000 11 000 23 000 34 000 83 000 48 000 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 4 300 000 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
124 000 861 000 30 000 30 000 67 000 0 0 0
ObligAndFordringer
148 000 109 000 107 000 0 0 0 355 000 164 000
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
272 000 970 000 137 000 30 000 4 367 000 0 355 000 164 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
276 000 983 000 158 000 64 000 4 411 000 83 000 404 000 164 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
2 047 000 3 735 000 1 344 000 1 252 000 1 478 000 981 000 2 331 000 296 000
Andre fordringer
35 000 566 000 155 000 38 000 111 000 2 000 0 0
Konsernfordringer
0 0 10 000 0 0 768 000 0 0
Sum Fordringer
2 082 000 4 301 000 1 509 000 1 290 000 1 589 000 1 750 000 2 331 000 296 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
4 868 000 4 490 000 3 403 000 3 710 000 334 000 2 297 000 2 805 000 110 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
6 950 000 8 791 000 4 912 000 5 000 000 1 923 000 4 047 000 5 136 000 406 000
Sum eiendeler
7 226 000 9 774 000 5 070 000 5 064 000 6 334 000 4 130 000 5 540 000 570 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
104 000 104 000 104 000 104 000 104 000 104 000 104 000 104 000
Annen egenkapital
7 000 2 005 000 404 000 403 000 4 349 000 2 471 000 1 201 000 279 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
7 000 2 005 000 404 000 403 000 4 349 000 2 471 000 1 201 000 279 000
Sum egenkapital
111 000 2 109 000 508 000 507 000 4 453 000 2 575 000 1 305 000 383 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 13 000 13 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 13 000 13 000 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 13 000 13 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
9 000 24 000 26 000 69 000 104 000 124 000 168 000 32 000
Betalbar skatt
1 342 000 2 179 000 871 000 897 000 743 000 487 000 1 125 000 106 000
Skyldig offentlige avgifter
556 000 935 000 987 000 838 000 505 000 589 000 729 000 49 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
4 890 000 4 000 000 2 240 000 2 430 000 0 0 2 000 000 0
Annen kortsiktig gjeld
318 000 526 000 439 000 324 000 529 000 343 000 2 199 000 0
Sum kortsiktig gjeld
7 115 000 7 665 000 4 563 000 4 557 000 1 881 000 1 542 000 4 221 000 188 000
Sum gjeld
7 115 000 7 665 000 4 563 000 4 557 000 1 881 000 1 555 000 4 234 000 188 000
Sum egenkapital og gjeld
7 226 000 9 774 000 5 070 000 5 064 000 6 334 000 4 130 000 5 540 000 570 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0