Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
1 921 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
1 921 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-682 000 -3 000 -3 000 -3 000 -10 000 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-298 000 -119 000 -378 000 -109 000 -106 000 -127 000 -101 000 -127 000 -171 000 0
Sum driftskostnader
-980 000 -122 000 -381 000 -112 000 -116 000 -127 000 -101 000 -127 000 -171 000 0
Driftsresultat
941 000 -122 000 -382 000 -112 000 -116 000 -127 000 -101 000 -127 000 -171 000 0
Sum finansinntekter
56 000 28 000 1 000 1 000 2 000 1 000 0 2 000 3 000 0
Sum finansutgifter
-2 180 000 -638 000 -365 000 -505 000 -391 000 -324 000 -249 000 -130 000 -57 000 0
Resultat før skatt
-1 183 000 -732 000 -746 000 -617 000 -505 000 -450 000 -350 000 -256 000 -225 000 0
Skattekostnad
245 000 120 000 201 000 149 000 141 000 126 000 98 000 72 000 65 000 0
Ordinært resultat
-938 000 -612 000 -545 000 -468 000 -363 000 -324 000 -252 000 -184 000 -160 000 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-938 000 -612 000 -545 000 -468 000 -363 000 -324 000 -252 000 -184 000 -160 000 0
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 -612 000 -545 000 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
17 000 972 000 852 000 651 000 502 000 361 000 235 000 137 000 65 000 0
Immatrielle midler
17 000 972 000 852 000 651 000 502 000 361 000 235 000 137 000 65 000 0
Eiendomer
101 980 000 60 275 000 7 246 000 6 385 000 5 180 000 4 083 000 3 707 000 3 290 000 1 081 000 813 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
102 090 000 60 275 000 7 246 000 6 385 000 5 180 000 4 083 000 3 707 000 3 290 000 1 081 000 813 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
1 653 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
1 653 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
103 759 000 61 247 000 8 098 000 7 035 000 5 682 000 4 443 000 3 941 000 3 426 000 1 146 000 813 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
462 000 6 229 000 55 000 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
5 462 000 6 229 000 55 000 0 0 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
9 241 000 7 717 000 107 000 13 000 70 000 156 000 19 000 5 000 20 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
14 704 000 13 946 000 162 000 13 000 70 000 156 000 19 000 5 000 20 000 0
Sum eiendeler
118 463 000 75 193 000 8 260 000 7 048 000 5 752 000 4 599 000 3 960 000 3 431 000 1 166 000 813 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
Annen egenkapital
0 -2 909 000 -2 296 000 0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-47 000 -2 909 000 -2 296 000 -1 752 000 -1 284 000 -920 000 -596 000 -344 000 -160 000 0
Sum egenkapital
103 000 -2 759 000 -2 146 000 -1 602 000 -1 134 000 -770 000 -446 000 -194 000 -10 000 150 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
115 361 000 65 027 000 9 960 000 8 286 000 6 791 000 5 250 000 4 166 000 3 366 000 950 000 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
70 000 000 21 595 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
45 361 000 43 432 000 9 960 000 8 286 000 6 791 000 5 250 000 4 166 000 3 366 000 950 000 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 000
Sum langsiktig gjeld
115 361 000 65 027 000 9 960 000 8 286 000 6 791 000 5 250 000 4 166 000 3 366 000 950 000 650 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
1 979 000 12 424 000 157 000 273 000 84 000 120 000 241 000 0 170 000 7 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
29 000 500 000 187 000 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
991 000 0 102 000 91 000 11 000 0 0 259 000 57 000 6 000
Sum kortsiktig gjeld
2 999 000 12 924 000 446 000 364 000 95 000 120 000 241 000 259 000 227 000 13 000
Sum gjeld
118 360 000 77 951 000 10 406 000 8 650 000 6 886 000 5 370 000 4 407 000 3 625 000 1 177 000 663 000
Sum egenkapital og gjeld
118 463 000 75 193 000 8 260 000 7 048 000 5 752 000 4 599 000 3 960 000 3 431 000 1 166 000 813 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0