Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-3 000 -3 000 -10 000 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-378 000 -109 000 -106 000 -127 000 -101 000 -127 000 -171 000 0
Sum driftskostnader
-381 000 -112 000 -116 000 -127 000 -101 000 -127 000 -171 000 0
Driftsresultat
-382 000 -112 000 -116 000 -127 000 -101 000 -127 000 -171 000 0
Sum finansinntekter
1 000 1 000 2 000 1 000 0 2 000 3 000 0
Sum finansutgifter
-365 000 -505 000 -391 000 -324 000 -249 000 -130 000 -57 000 0
Resultat før skatt
-746 000 -617 000 -505 000 -450 000 -350 000 -256 000 -225 000 0
Skattekostnad
201 000 149 000 141 000 126 000 98 000 72 000 65 000 0
Ordinært resultat
-545 000 -468 000 -363 000 -324 000 -252 000 -184 000 -160 000 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-545 000 -468 000 -363 000 -324 000 -252 000 -184 000 -160 000 0
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-545 000 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
852 000 651 000 502 000 361 000 235 000 137 000 65 000 0
Immatrielle midler
852 000 651 000 502 000 361 000 235 000 137 000 65 000 0
Eiendomer
7 246 000 6 385 000 5 180 000 4 083 000 3 707 000 3 290 000 1 081 000 813 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
7 246 000 6 385 000 5 180 000 4 083 000 3 707 000 3 290 000 1 081 000 813 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
8 098 000 7 035 000 5 682 000 4 443 000 3 941 000 3 426 000 1 146 000 813 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
55 000 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
55 000 0 0 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
107 000 13 000 70 000 156 000 19 000 5 000 20 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
162 000 13 000 70 000 156 000 19 000 5 000 20 000 0
Sum eiendeler
8 260 000 7 048 000 5 752 000 4 599 000 3 960 000 3 431 000 1 166 000 813 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
Annen egenkapital
-2 296 000 0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-2 296 000 -1 752 000 -1 284 000 -920 000 -596 000 -344 000 -160 000 0
Sum egenkapital
-2 146 000 -1 602 000 -1 134 000 -770 000 -446 000 -194 000 -10 000 150 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
9 960 000 8 286 000 6 791 000 5 250 000 4 166 000 3 366 000 950 000 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
9 960 000 8 286 000 6 791 000 5 250 000 4 166 000 3 366 000 950 000 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 650 000
Sum langsiktig gjeld
9 960 000 8 286 000 6 791 000 5 250 000 4 166 000 3 366 000 950 000 650 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
157 000 273 000 84 000 120 000 241 000 0 170 000 7 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
187 000 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
102 000 91 000 11 000 0 0 259 000 57 000 6 000
Sum kortsiktig gjeld
446 000 364 000 95 000 120 000 241 000 259 000 227 000 13 000
Sum gjeld
10 406 000 8 650 000 6 886 000 5 370 000 4 407 000 3 625 000 1 177 000 663 000
Sum egenkapital og gjeld
8 260 000 7 048 000 5 752 000 4 599 000 3 960 000 3 431 000 1 166 000 813 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0