Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-17 000 -17 000 -52 000 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-291 000 -1 437 000 -311 000 -341 000 -267 000 -285 000 -197 000 0
Sum driftskostnader
-308 000 -1 454 000 -363 000 -341 000 -267 000 -285 000 -197 000 0
Driftsresultat
-309 000 -1 455 000 -363 000 -341 000 -267 000 -285 000 -197 000 0
Sum finansinntekter
1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 0
Sum finansutgifter
-1 830 000 -2 561 000 -1 912 000 -1 607 000 -1 218 000 -534 000 -204 000 0
Resultat før skatt
-2 138 000 -4 015 000 -2 274 000 -1 947 000 -1 483 000 -818 000 -398 000 0
Skattekostnad
577 000 1 015 000 637 000 545 000 415 000 229 000 113 000 0
Ordinært resultat
-1 560 000 -3 000 000 -1 637 000 -1 402 000 -1 067 000 -589 000 -284 000 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-1 560 000 -3 000 000 -1 637 000 -1 402 000 -1 067 000 -589 000 -284 000 0
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-1 560 000 0 0 0 0 0 -45 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
3 531 000 2 954 000 1 939 000 1 302 000 757 000 342 000 113 000 0
Immatrielle midler
3 531 000 2 954 000 1 939 000 1 302 000 757 000 342 000 113 000 0
Eiendomer
39 272 000 34 492 000 27 953 000 22 020 000 19 994 000 17 143 000 5 277 000 4 772 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
39 272 000 34 492 000 27 953 000 22 020 000 19 994 000 17 143 000 5 277 000 4 772 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
42 803 000 37 446 000 29 892 000 23 322 000 20 752 000 17 485 000 5 390 000 4 772 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 6 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 6 000 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 6 000 6 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
77 000 41 000 77 000 54 000 122 000 6 000 10 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
77 000 41 000 77 000 54 000 122 000 12 000 16 000 0
Sum eiendeler
42 880 000 37 487 000 29 969 000 23 376 000 20 874 000 17 498 000 5 406 000 4 772 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
625 000 625 000 625 000 625 000 625 000 625 000 625 000 938 000
Annen egenkapital
-9 495 000 0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-9 495 000 -7 935 000 -4 935 000 -3 297 000 -1 896 000 -828 000 -239 000 0
Sum egenkapital
-8 870 000 -7 310 000 -4 310 000 -2 672 000 -1 271 000 -203 000 386 000 938 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
50 503 000 42 543 000 33 706 000 25 394 000 20 836 000 16 239 000 3 205 000 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
50 503 000 42 543 000 33 706 000 25 394 000 20 836 000 16 239 000 3 205 000 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 3 821 000
Sum langsiktig gjeld
50 503 000 42 543 000 33 706 000 25 394 000 20 836 000 16 239 000 3 205 000 3 821 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
25 000 3 000 56 000 5 000 3 000 0 1 612 000 7 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
1 017 000 1 758 000 516 000 649 000 1 306 000 1 462 000 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
206 000 493 000 0 0 0 0 204 000 6 000
Sum kortsiktig gjeld
1 248 000 2 254 000 572 000 654 000 1 308 000 1 462 000 1 816 000 13 000
Sum gjeld
51 751 000 44 797 000 34 278 000 26 048 000 22 144 000 17 701 000 5 021 000 3 834 000
Sum egenkapital og gjeld
42 880 000 37 487 000 29 969 000 23 376 000 20 874 000 17 498 000 5 406 000 4 772 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0