Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
371 000 0 1 128 000 1 332 000 828 000 958 000 989 000 1 006 000 0
Andre driftsinntekter
245 000 0 0 0 0 0 0 0 100 000
Sum driftsinntekter
616 000 0 1 128 000 1 332 000 828 000 958 000 989 000 1 006 000 100 000
Varekostnad
-310 000 -1 000 0 -1 000 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-9 000 -1 000 -661 000 -597 000 -16 000 -557 000 -517 000 -575 000 0
Avskrivninger
0 0 0 0 -4 000 -5 000 -5 000 -1 000 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-115 000 -94 000 -248 000 -300 000 -196 000 -299 000 -278 000 -199 000 -104 000
Sum driftskostnader
-434 000 -96 000 -909 000 -898 000 -216 000 -861 000 -800 000 -775 000 -104 000
Driftsresultat
182 000 -96 000 219 000 434 000 611 000 96 000 190 000 231 000 -4 000
Sum finansinntekter
2 000 8 000 47 000 10 000 1 000 2 000 2 000 1 000 1 000
Sum finansutgifter
0 0 -305 000 -2 000 0 0 -6 000 0 0
Resultat før skatt
184 000 -87 000 -40 000 442 000 612 000 98 000 186 000 232 000 -3 000
Skattekostnad
-24 000 0 -72 000 -124 000 -171 000 -28 000 -53 000 -64 000 0
Ordinært resultat
160 000 -87 000 -111 000 318 000 440 000 70 000 133 000 167 000 -3 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
160 000 -87 000 -111 000 318 000 440 000 70 000 133 000 167 000 -3 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
160 000 -87 000 -111 000 318 000 -10 000 70 000 133 000 165 000 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 4 000 10 000 15 000 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 4 000 10 000 15 000 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 305 000 305 000 305 000 305 000 55 000 55 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 2 000 -23 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 305 000 305 000 305 000 307 000 32 000 55 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 305 000 305 000 309 000 317 000 47 000 55 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
191 000 0 0 88 000 21 000 98 000 148 000 8 000 100 000
Andre fordringer
0 4 000 22 000 5 000 0 5 000 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
191 000 4 000 22 000 94 000 21 000 103 000 148 000 8 000 100 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
678 000 576 000 922 000 1 123 000 976 000 531 000 500 000 1 013 000 46 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
868 000 580 000 944 000 1 217 000 997 000 634 000 648 000 1 022 000 146 000
Sum eiendeler
868 000 580 000 944 000 1 522 000 1 302 000 943 000 965 000 1 069 000 201 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
638 000 478 000 565 000 676 000 358 000 368 000 298 000 165 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
638 000 478 000 565 000 676 000 358 000 368 000 298 000 165 000 -3 000
Sum egenkapital
738 000 578 000 665 000 776 000 459 000 468 000 398 000 265 000 97 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 1 000 3 000 1 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 1 000 3 000 1 000 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 1 000 3 000 1 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
1 000 2 000 1 000 3 000 0 4 000 9 000 171 000 0
Betalbar skatt
24 000 0 72 000 124 000 172 000 29 000 51 000 63 000 0
Skyldig offentlige avgifter
104 000 0 149 000 237 000 173 000 383 000 406 000 524 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 450 000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
1 000 0 57 000 382 000 498 000 58 000 97 000 45 000 104 000
Sum kortsiktig gjeld
130 000 2 000 279 000 746 000 844 000 474 000 564 000 803 000 104 000
Sum gjeld
130 000 2 000 279 000 746 000 844 000 475 000 567 000 804 000 104 000
Sum egenkapital og gjeld
868 000 580 000 944 000 1 522 000 1 302 000 943 000 965 000 1 069 000 201 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0