Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
698 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 659 000 653 000
Sum driftsinntekter
698 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 659 000 653 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-185 000 -185 000 -185 000 -185 000 -185 000 -185 000 -185 000 -185 000 -185 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-107 000 -98 000 -97 000 -88 000 -86 000 -72 000 -74 000 -116 000 -154 000
Sum driftskostnader
-292 000 -283 000 -282 000 -273 000 -271 000 -257 000 -259 000 -301 000 -339 000
Driftsresultat
406 000 317 000 318 000 327 000 329 000 343 000 341 000 359 000 314 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 1 000 2 000 14 000
Sum finansutgifter
-100 000 -115 000 -133 000 -188 000 -136 000 -102 000 -113 000 -199 000 -275 000
Resultat før skatt
306 000 202 000 184 000 140 000 194 000 241 000 229 000 161 000 52 000
Skattekostnad
-74 000 -49 000 -50 000 -35 000 -54 000 -67 000 -65 000 -45 000 -13 000
Ordinært resultat
231 000 154 000 135 000 105 000 140 000 173 000 165 000 116 000 39 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
231 000 154 000 135 000 105 000 140 000 173 000 165 000 116 000 39 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 190 000 637 000 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
231 000 -36 000 -502 000 105 000 140 000 173 000 165 000 116 000 39 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
2 435 000 2 620 000 2 805 000 2 990 000 3 175 000 3 360 000 3 545 000 3 730 000 3 915 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
2 435 000 2 620 000 2 805 000 2 990 000 3 175 000 3 360 000 3 545 000 3 730 000 3 915 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
2 435 000 2 620 000 2 805 000 2 990 000 3 175 000 3 360 000 3 545 000 3 730 000 3 915 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 374 000 0 188 000 52 000 55 000
Andre fordringer
15 000 14 000 13 000 14 000 435 000 762 000 15 000 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
15 000 14 000 13 000 14 000 809 000 762 000 203 000 52 000 55 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 000 11 000 102 000 53 000 1 000 135 000 52 000 176 000 271 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
17 000 24 000 114 000 67 000 810 000 896 000 255 000 228 000 326 000
Sum eiendeler
2 452 000 2 644 000 2 919 000 3 057 000 3 985 000 4 256 000 3 800 000 3 958 000 4 241 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000
Annen egenkapital
431 000 200 000 236 000 738 000 634 000 494 000 320 000 155 000 39 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
431 000 200 000 236 000 738 000 634 000 494 000 320 000 155 000 39 000
Sum egenkapital
851 000 620 000 656 000 1 158 000 1 054 000 914 000 740 000 575 000 459 000
SumAvsetnForpl
56 000 76 000 98 000 111 000 126 000 106 000 88 000 58 000 13 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
56 000 76 000 98 000 111 000 126 000 106 000 88 000 58 000 13 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 1 525 000 2 625 000 0 2 314 000 2 600 000 3 400 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 1 800 000 2 600 000 3 400 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 1 525 000 2 625 000 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
1 170 000 1 470 000 1 320 000 0 0 2 925 000 514 000 0 0
Sum langsiktig gjeld
1 226 000 1 546 000 1 418 000 1 636 000 2 751 000 3 031 000 2 402 000 2 658 000 3 413 000
Skyldig konsernbidrag
0 190 000 637 000 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
94 000 1 000 0 50 000 34 000 50 000 35 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
170 000 146 000 145 000 147 000 146 000 148 000 147 000 40 000 131 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 66 000 0 0 454 000 637 000 237 000
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
110 000 332 000 700 000 0 0 114 000 22 000 48 000 0
Sum kortsiktig gjeld
374 000 479 000 845 000 263 000 180 000 312 000 657 000 724 000 369 000
Sum gjeld
1 600 000 2 025 000 2 263 000 1 899 000 2 931 000 3 343 000 3 059 000 3 382 000 3 782 000
Sum egenkapital og gjeld
2 452 000 2 644 000 2 919 000 3 057 000 3 985 000 4 256 000 3 800 000 3 958 000 4 241 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0