Stiftelsen For Kari W. Jakobsens Underhold

Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
17 000 57 000 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 88 000 109 000 117 000 108 000 96 000 104 000 3 206 000
Sum driftsinntekter
17 000 57 000 88 000 109 000 117 000 108 000 96 000 104 000 3 206 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-10 000 -8 000 -5 000 -8 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -4 000
Sum driftskostnader
-10 000 -8 000 -5 000 -8 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -4 000
Driftsresultat
7 000 49 000 82 000 101 000 111 000 103 000 90 000 98 000 3 202 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
7 000 49 000 82 000 101 000 111 000 103 000 90 000 98 000 3 202 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
7 000 49 000 82 000 101 000 111 000 103 000 90 000 98 000 3 202 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
7 000 49 000 82 000 101 000 111 000 103 000 90 000 98 000 3 202 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 82 000 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 45 000 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 45 000 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
4 046 000 4 040 000 3 991 000 3 917 000 3 808 000 3 652 000 3 604 000 3 509 000 3 406 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
4 046 000 4 040 000 3 991 000 3 917 000 3 808 000 3 697 000 3 604 000 3 509 000 3 406 000
Sum eiendeler
4 046 000 4 040 000 3 991 000 3 917 000 3 808 000 3 697 000 3 604 000 3 509 000 3 406 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Annen egenkapital
3 843 000 3 836 000 3 787 000 3 705 000 3 604 000 3 493 000 3 390 000 3 300 000 3 202 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
3 843 000 3 836 000 3 787 000 3 705 000 3 604 000 3 493 000 3 390 000 3 300 000 3 202 000
Sum egenkapital
4 043 000 4 036 000 3 987 000 3 905 000 3 804 000 3 693 000 3 590 000 3 500 000 3 402 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
4 000 4 000 4 000 13 000 4 000 4 000 14 000 8 000 4 000
Sum kortsiktig gjeld
4 000 4 000 4 000 13 000 4 000 4 000 14 000 8 000 4 000
Sum gjeld
4 000 4 000 4 000 13 000 4 000 4 000 14 000 8 000 4 000
Sum egenkapital og gjeld
4 046 000 4 040 000 3 991 000 3 917 000 3 808 000 3 697 000 3 604 000 3 509 000 3 406 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0