Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
20 000 33 000 36 000 145 000 30 000 33 000 50 000
Andre driftsinntekter
510 000 510 000 500 000 631 000 531 000 598 000 654 000
Sum driftsinntekter
530 000 543 000 537 000 776 000 561 000 631 000 703 000
Varekostnad
0 -9 000 -4 000 -18 000 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 6 000 -111 000 0 0 -11 000
Avskrivninger
-65 000 -68 000 -65 000 -66 000 -69 000 -71 000 -74 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-71 000 -147 000 -172 000 -166 000 -173 000 -190 000 -106 000
Sum driftskostnader
-136 000 -224 000 -235 000 -361 000 -242 000 -261 000 -191 000
Driftsresultat
395 000 319 000 302 000 414 000 319 000 369 000 511 000
Sum finansinntekter
3 000 7 000 2 000 2 000 3 000 1 000 4 000
Sum finansutgifter
-93 000 -227 000 -122 000 -347 000 -226 000 -160 000 -188 000
Resultat før skatt
304 000 99 000 183 000 69 000 96 000 210 000 327 000
Skattekostnad
-82 000 -54 000 -56 000 -84 000 -57 000 -24 000 -92 000
Ordinært resultat
222 000 45 000 127 000 -15 000 39 000 186 000 234 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
222 000 45 000 127 000 -15 000 39 000 186 000 234 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
222 000 45 000 127 000 -15 000 39 000 186 000 234 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
2 094 000 2 025 000 2 063 000 2 186 000 2 252 000 2 320 000 2 392 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
15 000 19 000 17 000 0 0 0 0
Varige driftsmidler
2 109 000 2 044 000 2 080 000 2 186 000 2 252 000 2 320 000 2 392 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 76 000 76 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 230 000 230 000 230 000
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 34 000 41 000 57 000 57 000 34 000
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 34 000 41 000 287 000 362 000 340 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
2 109 000 2 044 000 2 114 000 2 227 000 2 539 000 2 683 000 2 732 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
99 000 54 000 79 000 91 000 122 000 82 000 90 000
Andre fordringer
58 000 361 000 14 000 8 000 8 000 0 0
Konsernfordringer
70 000 41 000 41 000 70 000 37 000 0 0
Sum Fordringer
227 000 456 000 134 000 169 000 167 000 82 000 90 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
145 000 312 000 575 000 525 000 369 000 336 000 94 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
372 000 767 000 708 000 693 000 535 000 418 000 184 000
Sum eiendeler
2 481 000 2 811 000 2 822 000 2 920 000 3 074 000 3 101 000 2 916 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
759 000 537 000 492 000 366 000 380 000 310 000 234 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
759 000 537 000 492 000 366 000 380 000 310 000 234 000
Sum egenkapital
859 000 637 000 592 000 466 000 480 000 410 000 334 000
SumAvsetnForpl
51 000 44 000 39 000 31 000 22 000 12 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
51 000 44 000 39 000 31 000 22 000 12 000 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
1 417 000 2 034 000 2 124 000 2 212 000 2 299 000 2 376 000 2 441 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
1 417 000 2 034 000 2 124 000 2 212 000 2 299 000 2 376 000 2 441 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
1 468 000 2 078 000 2 163 000 2 243 000 2 321 000 2 388 000 2 441 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
65 000 6 000 1 000 3 000 15 000 13 000 3 000
Betalbar skatt
75 000 49 000 48 000 75 000 47 000 12 000 92 000
Skyldig offentlige avgifter
6 000 26 000 6 000 77 000 36 000 101 000 13 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
8 000 15 000 13 000 56 000 175 000 177 000 32 000
Sum kortsiktig gjeld
154 000 96 000 67 000 211 000 273 000 303 000 140 000
Sum gjeld
1 622 000 2 174 000 2 230 000 2 454 000 2 594 000 2 691 000 2 581 000
Sum egenkapital og gjeld
2 481 000 2 811 000 2 822 000 2 920 000 3 074 000 3 101 000 2 916 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0