Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
2 153 000 1 974 000 2 197 000 1 971 000 1 434 000 2 001 000 1 379 000 1 289 000 1 757 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
2 153 000 1 974 000 2 197 000 1 971 000 1 434 000 2 001 000 1 379 000 1 289 000 1 757 000
Varekostnad
-89 000 -86 000 -136 000 -139 000 -9 000 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-834 000 -938 000 -902 000 -699 000 -604 000 -655 000 -595 000 -586 000 -613 000
Avskrivninger
-291 000 -291 000 -291 000 -24 000 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-632 000 -644 000 -678 000 -802 000 -730 000 -978 000 -779 000 -661 000 -770 000
Sum driftskostnader
-1 846 000 -1 959 000 -2 007 000 -1 664 000 -1 343 000 -1 633 000 -1 374 000 -1 247 000 -1 383 000
Driftsresultat
307 000 15 000 191 000 307 000 91 000 367 000 6 000 42 000 373 000
Sum finansinntekter
1 000 1 000 3 000 3 000 2 000 5 000 2 000 4 000 4 000
Sum finansutgifter
-33 000 -55 000 -59 000 0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 0
Resultat før skatt
275 000 -39 000 135 000 310 000 92 000 371 000 6 000 45 000 378 000
Skattekostnad
-102 000 -13 000 -53 000 -12 000 -26 000 -105 000 -2 000 -13 000 -106 000
Ordinært resultat
174 000 -52 000 83 000 298 000 66 000 266 000 5 000 32 000 271 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
174 000 -52 000 83 000 298 000 66 000 266 000 5 000 32 000 271 000
Utbytte
-200 000 0 -200 000 0 -130 000 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-26 000 -52 000 -117 000 298 000 -64 000 266 000 5 000 32 000 271 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
557 000 848 000 1 139 000 1 430 000 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
557 000 848 000 1 139 000 1 430 000 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
557 000 848 000 1 139 000 1 430 000 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
83 000 32 000 38 000 49 000 79 000 64 000 55 000 34 000 20 000
Andre fordringer
87 000 120 000 7 000 404 000 8 000 238 000 144 000 139 000 121 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
170 000 152 000 45 000 453 000 87 000 302 000 198 000 173 000 141 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
975 000 681 000 1 130 000 640 000 721 000 552 000 219 000 282 000 579 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 144 000 833 000 1 176 000 1 093 000 808 000 855 000 417 000 455 000 721 000
Sum eiendeler
1 702 000 1 681 000 2 314 000 2 523 000 808 000 855 000 417 000 455 000 721 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
482 000 508 000 560 000 677 000 380 000 444 000 178 000 173 000 271 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
482 000 508 000 560 000 677 000 380 000 444 000 178 000 173 000 271 000
Sum egenkapital
582 000 608 000 660 000 777 000 480 000 544 000 278 000 273 000 371 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
614 000 884 000 1 203 000 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
614 000 884 000 1 203 000 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
614 000 884 000 1 203 000 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
32 000 21 000 28 000 1 561 000 17 000 73 000 31 000 46 000 66 000
Betalbar skatt
102 000 13 000 53 000 12 000 26 000 105 000 2 000 13 000 106 000
Skyldig offentlige avgifter
101 000 76 000 92 000 49 000 103 000 76 000 54 000 72 000 123 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
200 000 0 200 000 0 130 000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
71 000 80 000 79 000 124 000 53 000 58 000 53 000 52 000 55 000
Sum kortsiktig gjeld
506 000 189 000 451 000 1 745 000 328 000 311 000 139 000 183 000 349 000
Sum gjeld
1 120 000 1 073 000 1 654 000 1 745 000 328 000 311 000 139 000 183 000 349 000
Sum egenkapital og gjeld
1 702 000 1 681 000 2 314 000 2 523 000 808 000 855 000 417 000 455 000 721 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0