Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
2 197 000 1 971 000 1 434 000 2 001 000 1 379 000 1 289 000 1 757 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
2 197 000 1 971 000 1 434 000 2 001 000 1 379 000 1 289 000 1 757 000
Varekostnad
-136 000 -139 000 -9 000 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-902 000 -699 000 -604 000 -655 000 -595 000 -586 000 -613 000
Avskrivninger
-291 000 -24 000 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-678 000 -802 000 -730 000 -978 000 -779 000 -661 000 -770 000
Sum driftskostnader
-2 007 000 -1 664 000 -1 343 000 -1 633 000 -1 374 000 -1 247 000 -1 383 000
Driftsresultat
191 000 307 000 91 000 367 000 6 000 42 000 373 000
Sum finansinntekter
3 000 3 000 2 000 5 000 2 000 4 000 4 000
Sum finansutgifter
-59 000 0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 0
Resultat før skatt
135 000 310 000 92 000 371 000 6 000 45 000 378 000
Skattekostnad
-53 000 -12 000 -26 000 -105 000 -2 000 -13 000 -106 000
Ordinært resultat
83 000 298 000 66 000 266 000 5 000 32 000 271 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
83 000 298 000 66 000 266 000 5 000 32 000 271 000
Utbytte
-200 000 0 -130 000 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-117 000 298 000 -64 000 266 000 5 000 32 000 271 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
1 139 000 1 430 000 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
1 139 000 1 430 000 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 139 000 1 430 000 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
38 000 49 000 79 000 64 000 55 000 34 000 20 000
Andre fordringer
7 000 404 000 8 000 238 000 144 000 139 000 121 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
45 000 453 000 87 000 302 000 198 000 173 000 141 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 130 000 640 000 721 000 552 000 219 000 282 000 579 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 176 000 1 093 000 808 000 855 000 417 000 455 000 721 000
Sum eiendeler
2 314 000 2 523 000 808 000 855 000 417 000 455 000 721 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
560 000 677 000 380 000 444 000 178 000 173 000 271 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
560 000 677 000 380 000 444 000 178 000 173 000 271 000
Sum egenkapital
660 000 777 000 480 000 544 000 278 000 273 000 371 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
1 203 000 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
1 203 000 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
1 203 000 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
28 000 1 561 000 17 000 73 000 31 000 46 000 66 000
Betalbar skatt
53 000 12 000 26 000 105 000 2 000 13 000 106 000
Skyldig offentlige avgifter
92 000 49 000 103 000 76 000 54 000 72 000 123 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
200 000 0 130 000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
79 000 124 000 53 000 58 000 53 000 52 000 55 000
Sum kortsiktig gjeld
451 000 1 745 000 328 000 311 000 139 000 183 000 349 000
Sum gjeld
1 654 000 1 745 000 328 000 311 000 139 000 183 000 349 000
Sum egenkapital og gjeld
2 314 000 2 523 000 808 000 855 000 417 000 455 000 721 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0