Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
8 176 000 9 019 000 8 426 000 6 046 000 3 135 000 3 303 000 2 234 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
8 176 000 9 019 000 8 426 000 6 046 000 3 135 000 3 303 000 2 234 000
Varekostnad
-945 000 -1 248 000 -1 208 000 -949 000 -395 000 -559 000 -420 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-5 199 000 -5 153 000 -4 069 000 -2 884 000 -2 169 000 -1 826 000 -882 000
Avskrivninger
-84 000 -70 000 -53 000 -25 000 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-872 000 -898 000 -726 000 -639 000 -425 000 -320 000 -277 000
Sum driftskostnader
-7 100 000 -7 369 000 -6 056 000 -4 497 000 -2 989 000 -2 705 000 -1 579 000
Driftsresultat
1 076 000 1 650 000 2 369 000 1 550 000 146 000 598 000 656 000
Sum finansinntekter
44 000 44 000 38 000 12 000 3 000 4 000 6 000
Sum finansutgifter
-4 000 -5 000 -2 000 0 0 -4 000 0
Resultat før skatt
1 116 000 1 689 000 2 404 000 1 562 000 148 000 598 000 662 000
Skattekostnad
-301 000 -473 000 -674 000 -437 000 -42 000 -169 000 -183 000
Ordinært resultat
815 000 1 215 000 1 730 000 1 125 000 106 000 429 000 479 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
815 000 1 215 000 1 730 000 1 125 000 106 000 429 000 479 000
Utbytte
-600 000 -850 000 -1 250 000 -825 000 0 -333 000 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
215 000 365 000 480 000 300 000 106 000 96 000 479 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
38 000 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
9 000 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
46 000 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
241 000 324 000 277 000 141 000 0 0 0
Varige driftsmidler
241 000 324 000 277 000 141 000 0 0 0
Investering i datterselskap
30 000 30 000 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
30 000 30 000 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
317 000 354 000 277 000 141 000 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
96 000 129 000 118 000 85 000 66 000 0 0
Varebeholdning
96 000 129 000 118 000 85 000 66 000 0 0
Kundefordringer
1 343 000 1 309 000 1 604 000 1 004 000 439 000 192 000 412 000
Andre fordringer
121 000 123 000 82 000 75 000 78 000 45 000 59 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
1 464 000 1 432 000 1 686 000 1 079 000 518 000 237 000 471 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
2 478 000 3 052 000 2 944 000 1 946 000 1 013 000 1 427 000 681 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
4 038 000 4 614 000 4 748 000 3 110 000 1 597 000 1 664 000 1 152 000
Sum eiendeler
4 355 000 4 968 000 5 025 000 3 251 000 1 597 000 1 664 000 1 152 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
2 042 000 1 827 000 1 462 000 981 000 682 000 576 000 479 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
2 042 000 1 827 000 1 462 000 981 000 682 000 576 000 479 000
Sum egenkapital
2 142 000 1 927 000 1 562 000 1 081 000 782 000 676 000 579 000
SumAvsetnForpl
0 7 000 20 000 17 000 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 7 000 20 000 17 000 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 7 000 20 000 17 000 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
78 000 162 000 117 000 118 000 37 000 48 000 113 000
Betalbar skatt
317 000 487 000 670 000 420 000 42 000 169 000 183 000
Skyldig offentlige avgifter
690 000 733 000 743 000 530 000 424 000 274 000 198 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
600 000 850 000 1 250 000 825 000 0 333 000 0
Annen kortsiktig gjeld
529 000 803 000 663 000 259 000 312 000 166 000 79 000
Sum kortsiktig gjeld
2 213 000 3 034 000 3 443 000 2 153 000 815 000 989 000 573 000
Sum gjeld
2 213 000 3 041 000 3 463 000 2 170 000 815 000 989 000 573 000
Sum egenkapital og gjeld
4 355 000 4 968 000 5 025 000 3 251 000 1 597 000 1 664 000 1 152 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0