Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
286 000 164 000 297 000 350 000 286 000 229 000 288 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
286 000 164 000 297 000 350 000 286 000 229 000 288 000
Varekostnad
-25 000 -11 000 -18 000 -111 000 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-128 000 -191 000 -235 000 -235 000 -235 000 -226 000 -139 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-52 000 -62 000 -75 000 -66 000 -150 000 -190 000 -53 000
Sum driftskostnader
-205 000 -264 000 -328 000 -412 000 -385 000 -416 000 -192 000
Driftsresultat
81 000 -99 000 -31 000 -61 000 -99 000 -187 000 96 000
Sum finansinntekter
1 000 0 0 1 000 2 000 3 000 5 000
Sum finansutgifter
-25 000 -35 000 -48 000 -57 000 -76 000 -100 000 -102 000
Resultat før skatt
57 000 -134 000 -79 000 -118 000 -173 000 -284 000 -1 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
57 000 -134 000 -79 000 -118 000 -173 000 -284 000 -1 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
57 000 -134 000 -79 000 -118 000 -173 000 -284 000 -1 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 173 000 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
1 066 000 1 194 000 1 385 000 1 620 000 1 855 000 2 090 000 2 184 000
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
1 066 000 1 194 000 1 385 000 1 620 000 1 855 000 2 090 000 2 184 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 066 000 1 194 000 1 385 000 1 620 000 1 855 000 2 090 000 2 184 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
68 000 0 3 000 0 4 000 103 000 11 000
Andre fordringer
6 000 6 000 7 000 2 000 7 000 556 000 600 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
74 000 6 000 9 000 2 000 10 000 658 000 612 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
100 000 18 000 31 000 86 000 105 000 49 000 269 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
174 000 24 000 40 000 88 000 115 000 708 000 881 000
Sum eiendeler
1 240 000 1 218 000 1 425 000 1 708 000 1 970 000 2 798 000 3 065 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 400 000
Sum innskutt egenkapital
1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 -285 000 -1 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-732 000 -789 000 -655 000 -576 000 -458 000 -285 000 -1 000
Sum egenkapital
568 000 511 000 645 000 724 000 842 000 1 015 000 1 299 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
665 000 617 000 720 000 920 000 1 060 000 1 660 000 1 660 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
650 000 460 000 660 000 860 000 1 060 000 1 660 000 1 660 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
15 000 157 000 60 000 60 000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
665 000 617 000 720 000 920 000 1 060 000 1 660 000 1 660 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
10 000 54 000 16 000 20 000 0 72 000 16 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
-3 000 -4 000 0 -3 000 20 000 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 41 000 44 000 46 000 48 000 50 000 90 000
Sum kortsiktig gjeld
8 000 90 000 60 000 64 000 68 000 123 000 106 000
Sum gjeld
673 000 707 000 780 000 984 000 1 128 000 1 783 000 1 766 000
Sum egenkapital og gjeld
1 240 000 1 218 000 1 425 000 1 708 000 1 970 000 2 798 000 3 065 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0