Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
240 000 80 000 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
60 000 220 000 300 000 300 000 300 000 300 000 120 000
Sum driftsinntekter
300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 120 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-71 000 -91 000 -119 000 -68 000 -135 000 -65 000 -28 000
Sum driftskostnader
-151 000 -171 000 -199 000 -148 000 -215 000 -145 000 -108 000
Driftsresultat
149 000 129 000 101 000 152 000 85 000 155 000 12 000
Sum finansinntekter
3 000 4 000 2 000 0 0 0 0
Sum finansutgifter
-89 000 -94 000 -96 000 -93 000 -92 000 -96 000 -91 000
Resultat før skatt
63 000 39 000 7 000 60 000 -7 000 59 000 -79 000
Skattekostnad
-21 000 -13 000 -2 000 -9 000 0 0 0
Ordinært resultat
41 000 26 000 5 000 51 000 -7 000 59 000 -79 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
41 000 26 000 5 000 51 000 -7 000 59 000 -79 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
41 000 26 000 5 000 23 000 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
1 689 000 1 769 000 1 653 000 1 733 000 1 813 000 1 893 000 1 973 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
1 689 000 1 769 000 1 653 000 1 733 000 1 813 000 1 893 000 1 973 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 689 000 1 769 000 1 653 000 1 733 000 1 813 000 1 893 000 1 973 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Andre fordringer
105 000 103 000 100 000 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
105 000 123 000 120 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
90 000 20 000 355 000 94 000 37 000 38 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
196 000 143 000 475 000 114 000 57 000 58 000 20 000
Sum eiendeler
1 885 000 1 912 000 2 128 000 1 847 000 1 870 000 1 952 000 1 993 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
203 000 203 000 203 000 203 000 203 000 203 000 203 000
Annen egenkapital
96 000 55 000 29 000 23 000 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
96 000 55 000 29 000 23 000 -27 000 -20 000 -79 000
Sum egenkapital
299 000 258 000 232 000 226 000 176 000 183 000 124 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
1 495 000 1 580 000 1 865 000 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
1 495 000 1 580 000 1 665 000 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 200 000 1 589 000 1 674 000 1 758 000 1 843 000
Sum langsiktig gjeld
1 495 000 1 580 000 1 865 000 1 589 000 1 674 000 1 758 000 1 843 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
15 000 40 000 26 000 18 000 17 000 6 000 13 000
Betalbar skatt
21 000 13 000 2 000 8 000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
51 000 18 000 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 13 000
Sum kortsiktig gjeld
91 000 75 000 32 000 31 000 21 000 10 000 26 000
Sum gjeld
1 586 000 1 655 000 1 897 000 1 620 000 1 695 000 1 768 000 1 869 000
Sum egenkapital og gjeld
1 885 000 1 912 000 2 128 000 1 847 000 1 870 000 1 952 000 1 993 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0