Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
65 000 60 000 0 55 000 64 000 108 000 119 000
Andre driftsinntekter
411 000 203 000 212 000 111 000 0 0 0
Sum driftsinntekter
476 000 263 000 212 000 166 000 64 000 108 000 119 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 -258 000 -107 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-4 000 -79 000 -99 000 -123 000 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-200 000 -116 000 -103 000 -74 000 -13 000 -82 000 -210 000
Sum driftskostnader
-204 000 -195 000 -202 000 -197 000 -13 000 -340 000 -317 000
Driftsresultat
273 000 68 000 11 000 -31 000 51 000 -232 000 -198 000
Sum finansinntekter
845 000 2 000 312 000 6 000 0 0 1 000
Sum finansutgifter
-65 000 -523 000 -69 000 -271 000 0 0 0
Resultat før skatt
1 053 000 -453 000 254 000 -296 000 51 000 -232 000 -197 000
Skattekostnad
-38 000 -22 000 15 000 7 000 -4 000 112 000 0
Ordinært resultat
1 015 000 -475 000 269 000 -289 000 47 000 -120 000 -197 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
1 015 000 -475 000 269 000 -289 000 47 000 -120 000 -197 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
250 000 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 22 000 7 000 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 22 000 7 000 0 0 0
Eiendomer
1 914 000 3 475 000 3 475 000 3 475 000 1 561 000 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
14 000 316 000 394 000 493 000 0 0 0
Varige driftsmidler
1 928 000 3 791 000 3 870 000 3 968 000 1 561 000 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 48 000
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 48 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 928 000 3 791 000 3 892 000 3 976 000 1 561 000 0 48 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 258 000
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 258 000
Kundefordringer
0 0 0 0 0 25 000 0
Andre fordringer
108 000 0 0 -5 000 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 400 000 0
Sum Fordringer
108 000 0 0 -5 000 0 425 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
5 532 000 2 160 000 1 610 000 807 000 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
5 532 000 2 160 000 1 610 000 807 000 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 334 000 157 000 154 000 14 000 31 000 9 000 54 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
6 974 000 2 316 000 1 764 000 815 000 31 000 434 000 312 000
Sum eiendeler
8 902 000 6 107 000 5 655 000 4 791 000 1 592 000 434 000 361 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
588 000 588 000 588 000 588 000 588 000 588 000 304 000
Annen egenkapital
250 000 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
250 000 -765 000 -290 000 -559 000 -270 000 -317 000 -197 000
Sum egenkapital
838 000 -177 000 298 000 29 000 318 000 271 000 107 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
7 966 000 6 218 000 5 317 000 4 760 000 1 265 000 159 000 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
1 020 000 1 080 000 1 140 000 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
6 946 000 5 138 000 4 177 000 3 560 000 1 265 000 159 000 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 1 200 000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
7 966 000 6 218 000 5 317 000 4 760 000 1 265 000 159 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
38 000 0 0 0 4 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
16 000 15 000 0 1 000 4 000 5 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
44 000 52 000 40 000 0 1 000 0 253 000
Sum kortsiktig gjeld
98 000 67 000 40 000 1 000 9 000 5 000 253 000
Sum gjeld
8 064 000 6 285 000 5 357 000 4 761 000 1 274 000 164 000 253 000
Sum egenkapital og gjeld
8 902 000 6 107 000 5 655 000 4 791 000 1 592 000 434 000 361 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0