Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
0 834 000 2 016 000 2 918 000 3 484 000 3 908 000 4 173 000 3 340 000 2 821 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 834 000 2 016 000 2 918 000 3 484 000 3 908 000 4 173 000 3 340 000 2 821 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 -767 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 -712 000 -1 812 000 -2 017 000 -2 712 000 -2 634 000 -2 264 000 -1 468 000 -1 068 000
Avskrivninger
0 0 0 0 -54 000 -89 000 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-108 000 -421 000 -689 000 -666 000 -1 004 000 -1 010 000 -1 183 000 -2 400 000 -575 000
Sum driftskostnader
-108 000 -1 133 000 -2 501 000 -2 683 000 -3 770 000 -3 733 000 -3 447 000 -3 868 000 -2 410 000
Driftsresultat
-108 000 -300 000 -484 000 235 000 -287 000 175 000 726 000 -528 000 411 000
Sum finansinntekter
0 0 2 000 4 000 8 000 1 000 7 000 0 2 000
Sum finansutgifter
0 -1 000 -30 000 -25 000 -56 000 -14 000 -36 000 -66 000 -2 000
Resultat før skatt
-108 000 -301 000 -513 000 215 000 -335 000 162 000 697 000 -593 000 411 000
Skattekostnad
0 0 -16 000 16 000 0 -173 000 -101 000 128 000 -147 000
Ordinært resultat
-108 000 -301 000 -529 000 231 000 -335 000 -11 000 596 000 -466 000 264 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-108 000 -301 000 -529 000 231 000 -335 000 -11 000 596 000 -466 000 264 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 -280 000 231 000 -335 000 -11 000 596 000 -466 000 264 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 16 000 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 16 000 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 354 000 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 354 000 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 16 000 0 354 000 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 17 000 224 000 770 000 624 000 495 000 208 000 162 000 303 000
Andre fordringer
0 0 482 000 451 000 112 000 83 000 75 000 1 053 000 381 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 17 000 706 000 1 221 000 736 000 578 000 284 000 1 215 000 684 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
-56 000 -59 000 48 000 2 000 688 000 833 000 1 145 000 217 000 109 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
-56 000 -42 000 754 000 1 223 000 1 424 000 1 412 000 1 429 000 1 431 000 794 000
Sum eiendeler
-56 000 -42 000 754 000 1 239 000 1 424 000 1 767 000 1 429 000 1 431 000 794 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 100 000 102 000 102 000 151 000 102 000 102 000 102 000 102 000
Annen egenkapital
0 0 0 280 000 0 384 000 394 000 -202 000 264 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-108 000 -401 000 249 000 280 000 0 384 000 394 000 -202 000 264 000
Sum egenkapital
-108 000 -301 000 -148 000 382 000 151 000 485 000 496 000 -100 000 366 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 110 000 410 000 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 110 000 410 000 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 110 000 410 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 -19 000 285 000 82 000 232 000 155 000 -14 000 774 000 84 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 275 000 101 000 23 000 147 000
Skyldig offentlige avgifter
0 303 000 167 000 325 000 499 000 371 000 462 000 120 000 89 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
52 000 -25 000 449 000 450 000 543 000 481 000 274 000 205 000 108 000
Sum kortsiktig gjeld
52 000 259 000 902 000 858 000 1 273 000 1 282 000 823 000 1 122 000 428 000
Sum gjeld
52 000 259 000 902 000 858 000 1 273 000 1 282 000 933 000 1 532 000 428 000
Sum egenkapital og gjeld
-56 000 -42 000 754 000 1 239 000 1 424 000 1 767 000 1 429 000 1 431 000 794 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0