Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
26 359 000 26 647 000 15 140 000 14 492 000 16 165 000 15 443 000 19 312 000 20 635 000 20 349 000
Andre driftsinntekter
358 000 568 000 534 000 572 000 367 000 465 000 426 000 511 000 382 000
Sum driftsinntekter
26 717 000 27 215 000 15 674 000 15 064 000 16 532 000 15 908 000 19 738 000 21 146 000 20 731 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsresultat
5 091 000 7 751 000 -7 445 000 2 703 000 1 346 000 263 000 6 491 000 8 604 000 1 431 000
Sum finansinntekter
1 151 000 1 764 000 2 452 000 2 675 000 1 847 000 970 000 2 328 000 0 1 968 000
Sum finansutgifter
0 -158 000 -249 000 -258 000 -202 000 -316 000 -317 000 0 -4 974 000
Resultat før skatt
6 241 000 9 356 000 -5 245 000 5 118 000 2 991 000 917 000 8 500 000 11 013 000 -1 575 000
Skattekostnad
-1 354 000 -2 292 000 1 663 000 -1 126 000 -784 000 0 -2 215 000 -2 763 000 -879 000
Ordinært resultat
4 887 000 7 064 000 -3 582 000 3 992 000 2 207 000 917 000 6 285 000 8 250 000 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
4 887 000 7 064 000 -3 582 000 3 992 000 2 207 000 382 000 6 286 000 8 251 000 -2 454 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 2 454 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 1 743 000 0 0 0 0 0 12 000
Immatrielle midler
1 348 000 0 1 743 000 0 0 0 0 0 12 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 4 154 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 5 966 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 348 000 0 1 743 000 0 0 0 0 0 5 978 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
318 000 0 0 0 0 0 12 000 0 0
Andre fordringer
200 000 0 0 150 000 0 0 0 156 000 31 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
518 000 0 0 150 000 0 0 12 000 156 000 31 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
12 611 000 12 164 000 8 991 000 7 909 000 6 514 000 0 6 694 000 0 0
Markedsobligasjoner
15 722 000 15 118 000 14 985 000 14 582 000 6 776 000 6 472 000 6 232 000 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
48 041 000 47 357 000 49 353 000 54 474 000 13 290 000 0 12 925 000 11 755 000 4 867 000
Kasse / Bank / Post
20 619 000 15 783 000 5 225 000 5 590 000 42 054 000 39 583 000 38 729 000 35 116 000 24 373 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
69 178 000 63 140 000 54 578 000 60 214 000 55 344 000 39 583 000 51 666 000 47 027 000 29 271 000
Sum eiendeler
70 526 000 63 141 000 56 321 000 60 214 000 55 344 000 52 104 000 51 666 000 47 027 000 35 249 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
61 685 000 49 672 000 42 609 000 46 191 000 42 199 000 757 000 39 609 000 33 324 000 24 158 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
61 685 000 49 672 000 42 609 000 46 191 000 42 199 000 39 991 000 39 609 000 33 323 000 24 158 000
Sum egenkapital
61 685 000 49 672 000 42 609 000 46 191 000 42 199 000 39 991 000 39 609 000 33 323 000 24 158 000
SumAvsetnForpl
3 834 000 549 000 115 000 1 173 000 832 000 720 000 2 269 000 2 748 000 9 806 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
2 305 000 8 000 0 35 000 49 000 35 000 36 000 50 000 0
Andre avsetninger
1 529 000 541 000 115 000 1 138 000 783 000 685 000 2 233 000 2 698 000 9 806 000
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
4 879 000 11 094 000 10 660 000 11 718 000 11 377 000 8 765 000 10 269 000 10 748 000 9 806 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
158 000 383 000 750 000 593 000 495 000 3 064 000 1 484 000 834 000 909 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
3 803 000 1 992 000 2 302 000 1 713 000 1 273 000 284 000 305 000 2 122 000 377 000
Sum kortsiktig gjeld
3 961 000 2 375 000 3 052 000 2 306 000 1 768 000 3 348 000 1 789 000 2 956 000 1 286 000
Sum gjeld
8 840 000 13 469 000 13 712 000 14 024 000 13 145 000 12 113 000 12 058 000 13 704 000 11 092 000
Sum egenkapital og gjeld
70 526 000 63 141 000 56 321 000 60 214 000 55 344 000 52 104 000 51 666 000 47 027 000 35 249 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0