Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
1 212 000 1 180 000 968 000 917 000 846 000 699 000 214 000
Andre driftsinntekter
0 0 5 000 0 0 1 000 1 000
Sum driftsinntekter
1 212 000 1 180 000 973 000 918 000 846 000 700 000 215 000
Varekostnad
-677 000 -706 000 -489 000 -528 000 -497 000 -440 000 -101 000
Beholdningsendring
16 000 16 000 3 000 7 000 33 000 35 000 0
Lønnskostnader
-213 000 -220 000 -212 000 -178 000 -177 000 -149 000 -1 000
Avskrivninger
0 0 -11 000 -21 000 -21 000 -21 000 -11 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-327 000 -250 000 -229 000 -218 000 -180 000 -163 000 -109 000
Sum driftskostnader
-1 201 000 -1 160 000 -938 000 -938 000 -842 000 -738 000 -222 000
Driftsresultat
12 000 19 000 35 000 -20 000 5 000 -38 000 -7 000
Sum finansinntekter
1 000 0 1 000 0 2 000 1 000 1 000
Sum finansutgifter
0 0 -1 000 0 0 0 0
Resultat før skatt
13 000 20 000 35 000 -19 000 8 000 -37 000 -6 000
Skattekostnad
-3 000 -6 000 -10 000 5 000 3 000 10 000 2 000
Ordinært resultat
9 000 14 000 26 000 -14 000 11 000 -27 000 -5 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
9 000 14 000 26 000 -14 000 11 000 -27 000 -5 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 5 000 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
10 000 11 000 14 000 21 000 16 000 17 000 7 000
Immatrielle midler
10 000 11 000 14 000 21 000 16 000 17 000 7 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 11 000 32 000 53 000 74 000
Varige driftsmidler
0 0 0 11 000 32 000 53 000 74 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
10 000 11 000 14 000 32 000 48 000 70 000 81 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
126 000 110 000 94 000 91 000 84 000 51 000 16 000
Varebeholdning
126 000 110 000 94 000 91 000 84 000 51 000 16 000
Kundefordringer
50 000 77 000 42 000 74 000 25 000 53 000 24 000
Andre fordringer
0 0 0 0 15 000 15 000 15 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
50 000 77 000 42 000 74 000 40 000 68 000 39 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
146 000 128 000 150 000 80 000 93 000 42 000 97 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
322 000 315 000 286 000 246 000 217 000 161 000 152 000
Sum eiendeler
332 000 326 000 300 000 278 000 265 000 232 000 233 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Annen egenkapital
14 000 5 000 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
14 000 5 000 -9 000 -34 000 -20 000 -31 000 -5 000
Sum egenkapital
15 000 6 000 -8 000 -33 000 -19 000 -30 000 -3 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
-6 000 -6 000 -6 000 6 000 -4 000 -5 000 -5 000
Betalbar skatt
1 000 3 000 3 000 0 0 0 5 000
Skyldig offentlige avgifter
52 000 54 000 42 000 36 000 21 000 29 000 4 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
269 000 269 000 269 000 269 000 268 000 237 000 232 000
Sum kortsiktig gjeld
316 000 320 000 308 000 311 000 285 000 262 000 236 000
Sum gjeld
316 000 320 000 308 000 311 000 285 000 262 000 236 000
Sum egenkapital og gjeld
332 000 326 000 300 000 278 000 265 000 232 000 233 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0