Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-18 000 -20 000 -14 000 -11 000 -11 000 -8 000 -14 000 -16 000 0
Sum driftskostnader
-18 000 -20 000 -14 000 -11 000 -11 000 -8 000 -14 000 -16 000 0
Driftsresultat
-18 000 -20 000 -14 000 -11 000 -11 000 -8 000 -14 000 -16 000 0
Sum finansinntekter
3 330 000 0 529 000 0 113 000 700 000 92 000 0 318 000
Sum finansutgifter
-3 000 -2 000 -103 000 -3 000 -2 000 -2 000 -74 000 -290 000 -404 000
Resultat før skatt
3 309 000 -22 000 412 000 -13 000 100 000 691 000 4 000 -306 000 -87 000
Skattekostnad
-61 000 5 000 -138 000 4 000 -28 000 -82 000 -1 000 86 000 26 000
Ordinært resultat
3 248 000 -16 000 274 000 -10 000 72 000 608 000 3 000 -220 000 -61 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
3 248 000 -16 000 274 000 -10 000 72 000 608 000 3 000 -220 000 -61 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
3 248 000 -16 000 274 000 -10 000 72 000 344 000 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 5 000 0 4 000 0 28 000 111 000 112 000 26 000
Immatrielle midler
0 5 000 0 4 000 0 28 000 111 000 112 000 26 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
11 423 000 11 256 000 10 256 000 9 167 000 9 167 000 9 167 000 9 110 000 9 110 000 8 662 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 240 000 40 000 657 000 1 120 000
Investering i tilknyttet selskap
1 995 000 1 893 000 913 000 313 000 109 000 109 000 109 000 24 000 0
Lån til tilknyttet selskap
761 000 900 000 1 790 000 1 730 000 1 310 000 1 210 000 1 110 000 775 000 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
14 179 000 14 049 000 12 959 000 11 210 000 10 586 000 10 726 000 10 369 000 10 566 000 9 782 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
14 179 000 14 054 000 12 959 000 11 214 000 10 586 000 10 755 000 10 480 000 10 678 000 9 808 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
1 301 000 601 000 2 229 000 1 040 000 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
262 000 0 0 0 1 253 000 1 825 000 92 000 0 310 000
Sum Fordringer
1 563 000 601 000 2 229 000 1 040 000 1 253 000 1 825 000 92 000 0 310 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
295 000 4 000 516 000 35 000 17 000 33 000 395 000 14 000 110 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 858 000 606 000 2 745 000 1 075 000 1 270 000 1 858 000 487 000 14 000 420 000
Sum eiendeler
16 037 000 14 660 000 15 704 000 12 289 000 11 856 000 12 612 000 10 966 000 10 692 000 10 228 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
657 000 657 000 657 000 657 000 657 000 657 000 657 000 657 000 100 000
Annen egenkapital
3 912 000 664 000 681 000 407 000 416 000 344 000 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
3 912 000 664 000 681 000 407 000 416 000 344 000 -265 000 -267 000 -47 000
Sum egenkapital
4 569 000 1 321 000 1 338 000 1 064 000 1 073 000 1 001 000 393 000 390 000 53 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 7 912 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 7 912 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
7 374 000 9 162 000 9 695 000 7 635 000 7 109 000 8 112 000 7 492 000 6 822 000 0
Sum langsiktig gjeld
7 374 000 9 162 000 9 695 000 7 635 000 7 109 000 8 112 000 7 492 000 6 822 000 7 912 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 5 000 0 0 0 0 3 000 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
4 094 000 4 172 000 4 671 000 3 590 000 3 674 000 3 499 000 3 079 000 3 480 000 2 263 000
Sum kortsiktig gjeld
4 094 000 4 177 000 4 671 000 3 590 000 3 674 000 3 499 000 3 081 000 3 480 000 2 263 000
Sum gjeld
11 468 000 13 339 000 14 366 000 11 225 000 10 783 000 11 611 000 10 573 000 10 302 000 10 175 000
Sum egenkapital og gjeld
16 037 000 14 660 000 15 704 000 12 289 000 11 856 000 12 612 000 10 966 000 10 692 000 10 228 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0