Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
1 349 000 1 321 000 1 451 000 1 365 000 900 000 690 000 0
Sum driftsinntekter
1 349 000 1 321 000 1 451 000 1 365 000 900 000 690 000 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-248 000 -253 000 -244 000 -212 000 -152 000 -85 000 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-230 000 -343 000 -364 000 -180 000 -169 000 -709 000 0
Sum driftskostnader
-478 000 -596 000 -608 000 -392 000 -321 000 -794 000 0
Driftsresultat
871 000 726 000 844 000 972 000 578 000 -104 000 0
Sum finansinntekter
0 0 0 1 000 33 000 2 000 1 000
Sum finansutgifter
-381 000 -390 000 -409 000 -449 000 -347 000 -212 000 0
Resultat før skatt
490 000 336 000 435 000 524 000 265 000 -314 000 1 000
Skattekostnad
-137 000 -87 000 -122 000 -163 000 -177 000 88 000 1 000
Ordinært resultat
353 000 249 000 313 000 362 000 88 000 -225 000 2 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
353 000 249 000 313 000 362 000 88 000 -225 000 2 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
353 000 249 000 313 000 362 000 88 000 -225 000 2 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 75 000 1 000
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 75 000 1 000
Eiendomer
8 991 000 9 256 000 9 470 000 9 183 000 7 701 000 4 972 000 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
8 991 000 9 256 000 9 470 000 9 183 000 7 701 000 4 972 000 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 28 000 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 28 000 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
8 991 000 9 256 000 9 470 000 9 183 000 7 701 000 5 074 000 1 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 2 042 000 2 042 000 0
Varebeholdning
0 0 0 0 2 042 000 2 042 000 0
Kundefordringer
253 000 99 000 156 000 213 000 134 000 69 000 0
Andre fordringer
430 000 298 000 318 000 618 000 430 000 300 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
683 000 397 000 473 000 830 000 564 000 369 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
99 000 189 000 108 000 235 000 459 000 126 000 105 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
781 000 586 000 582 000 1 066 000 3 066 000 2 537 000 105 000
Sum eiendeler
9 773 000 9 842 000 10 052 000 10 248 000 10 767 000 7 611 000 106 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
104 000 104 000 104 000 104 000 104 000 104 000 104 000
Annen egenkapital
1 125 000 773 000 524 000 211 000 -151 000 -239 000 2 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 125 000 773 000 524 000 211 000 -151 000 -239 000 2 000
Sum egenkapital
1 229 000 876 000 628 000 315 000 -47 000 -135 000 106 000
SumAvsetnForpl
206 000 187 000 169 000 135 000 88 000 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
206 000 187 000 169 000 135 000 88 000 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
7 920 000 8 385 000 8 844 000 9 244 000 8 025 000 5 982 000 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
7 920 000 8 385 000 8 844 000 9 244 000 8 025 000 5 400 000 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 582 000 0
Sum langsiktig gjeld
8 126 000 8 572 000 9 013 000 9 379 000 8 113 000 5 982 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
50 000 78 000 74 000 49 000 81 000 160 000 0
Betalbar skatt
118 000 69 000 88 000 115 000 18 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
48 000 41 000 50 000 43 000 33 000 15 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
201 000 205 000 200 000 348 000 2 569 000 1 589 000 0
Sum kortsiktig gjeld
417 000 393 000 412 000 555 000 2 701 000 1 764 000 0
Sum gjeld
8 543 000 8 965 000 9 425 000 9 934 000 10 814 000 7 746 000 0
Sum egenkapital og gjeld
9 773 000 9 842 000 10 052 000 10 248 000 10 767 000 7 611 000 106 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0