Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
3 662 000 3 038 000 2 977 000 3 117 000 3 155 000 1 807 000 1 321 000 1 114 000 455 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
3 662 000 3 038 000 2 977 000 3 117 000 3 155 000 1 807 000 1 321 000 1 114 000 455 000
Varekostnad
0 -20 000 -215 000 -567 000 0 0 0 0 -8 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-2 689 000 -2 347 000 -1 938 000 -1 925 000 -2 430 000 -1 312 000 -955 000 -809 000 -202 000
Avskrivninger
0 0 0 -6 000 0 0 -11 000 -11 000 -6 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-971 000 -670 000 -820 000 -603 000 -708 000 -450 000 -355 000 -293 000 -226 000
Sum driftskostnader
-3 660 000 -3 037 000 -2 973 000 -3 101 000 -3 138 000 -1 762 000 -1 321 000 -1 113 000 -442 000
Driftsresultat
2 000 1 000 3 000 16 000 18 000 45 000 0 1 000 13 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
-2 000 -1 000 -1 000 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
1 000 1 000 3 000 16 000 18 000 45 000 0 1 000 13 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
1 000 1 000 3 000 16 000 18 000 45 000 0 1 000 13 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
1 000 1 000 3 000 16 000 18 000 45 000 0 1 000 13 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
1 000 1 000 3 000 16 000 18 000 45 000 0 1 000 13 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 6 000 6 000 6 000 17 000 28 000
Varige driftsmidler
0 0 0 0 6 000 6 000 6 000 17 000 28 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 27 000 27 000 27 000
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 27 000 27 000 27 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 6 000 6 000 33 000 44 000 55 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
14 000 81 000 133 000 143 000 215 000 47 000 42 000 11 000 21 000
Andre fordringer
0 0 25 000 25 000 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
14 000 81 000 158 000 168 000 215 000 47 000 42 000 11 000 21 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
219 000 164 000 120 000 81 000 154 000 126 000 11 000 36 000 15 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
233 000 245 000 279 000 249 000 369 000 174 000 53 000 47 000 36 000
Sum eiendeler
233 000 245 000 279 000 249 000 374 000 179 000 85 000 91 000 91 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
15 000 25 000 24 000 62 000 61 000 40 000 5 000 -14 000 -3 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
15 000 25 000 24 000 62 000 61 000 40 000 5 000 -14 000 -3 000
Sum egenkapital
15 000 25 000 24 000 62 000 61 000 40 000 5 000 -14 000 -3 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 20 000 0 0 0 62 000 62 000
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 20 000 0 0 0 62 000 62 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
48 000 13 000 64 000 51 000 14 000 14 000 39 000 5 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
114 000 123 000 124 000 59 000 197 000 88 000 31 000 38 000 31 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
56 000 84 000 66 000 56 000 102 000 37 000 10 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld
218 000 220 000 254 000 167 000 314 000 139 000 80 000 43 000 31 000
Sum gjeld
218 000 220 000 254 000 187 000 314 000 139 000 80 000 105 000 93 000
Sum egenkapital og gjeld
233 000 245 000 279 000 249 000 374 000 179 000 85 000 91 000 91 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0