Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
83 000 92 000 89 000 77 000 31 000 28 000 21 000
Sum driftsinntekter
83 000 92 000 89 000 77 000 31 000 28 000 21 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-91 000 -94 000 -76 000 -61 000 -143 000 -65 000 -41 000
Sum driftskostnader
-91 000 -94 000 -76 000 -61 000 -143 000 -65 000 -41 000
Driftsresultat
-8 000 -2 000 13 000 15 000 -112 000 -38 000 -20 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 1 000
Sum finansutgifter
-37 000 -39 000 -40 000 -41 000 -42 000 -48 000 -35 000
Resultat før skatt
-45 000 -41 000 -27 000 -26 000 -154 000 -86 000 -54 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 -4 000 -10 000
Ordinært resultat
-45 000 -41 000 -27 000 -26 000 -154 000 -90 000 -64 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-45 000 -41 000 -27 000 -26 000 -154 000 -90 000 -64 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 180 000 0 100 000 100 000
Overført til/fra egenkapital
0 -19 000 27 000 46 000 46 000 10 000 36 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
1 054 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
1 054 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 054 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 2 000
Andre fordringer
45 000 41 000 29 000 5 000 6 000 0 6 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
45 000 41 000 29 000 5 000 6 000 0 8 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
31 000 35 000 24 000 6 000 0 2 000 34 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
76 000 76 000 53 000 11 000 6 000 2 000 42 000
Sum eiendeler
1 130 000 1 130 000 1 107 000 1 065 000 1 060 000 1 056 000 1 096 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
213 000 168 000 127 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
0 0 19 000 46 000 0 46 000 36 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-67 000 -22 000 19 000 46 000 -108 000 46 000 36 000
Sum egenkapital
146 000 146 000 146 000 146 000 -8 000 146 000 136 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
561 000 603 000 644 000 671 000 712 000 749 000 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
561 000 603 000 644 000 671 000 712 000 749 000 803 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
561 000 603 000 644 000 671 000 712 000 749 000 803 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 180 000 0 100 000 100 000
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
8 000 10 000 9 000 0 5 000 5 000 8 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 4 000 10 000
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
416 000 372 000 308 000 248 000 351 000 151 000 139 000
Sum kortsiktig gjeld
424 000 382 000 318 000 248 000 356 000 160 000 158 000
Sum gjeld
985 000 985 000 962 000 919 000 1 068 000 909 000 961 000
Sum egenkapital og gjeld
1 130 000 1 130 000 1 107 000 1 065 000 1 060 000 1 056 000 1 096 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0