Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
1 116 000 1 415 000 1 783 000 2 400 000 1 937 000 525 000 282 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
1 116 000 1 415 000 1 783 000 2 400 000 1 937 000 525 000 282 000
Varekostnad
-236 000 -272 000 -245 000 -217 000 -287 000 -35 000 -9 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 33 000 -165 000 -952 000 -432 000 -143 000
Avskrivninger
-68 000 -518 000 -675 000 -613 000 -210 000 -47 000 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-877 000 -1 030 000 -1 094 000 -2 338 000 -2 829 000 -333 000 -25 000
Sum driftskostnader
-1 181 000 -1 820 000 -1 981 000 -3 333 000 -4 278 000 -847 000 -177 000
Driftsresultat
-65 000 -404 000 -198 000 -932 000 -2 340 000 -322 000 105 000
Sum finansinntekter
9 000 4 000 2 000 4 000 3 000 1 000 4 000
Sum finansutgifter
0 -2 000 -139 000 -163 000 -36 000 -7 000 0
Resultat før skatt
-56 000 -402 000 -335 000 -1 091 000 -2 373 000 -328 000 109 000
Skattekostnad
15 000 68 000 94 000 305 000 664 000 92 000 -29 000
Ordinært resultat
-41 000 -334 000 -241 000 -785 000 -1 709 000 -236 000 80 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-41 000 -334 000 -241 000 -785 000 -1 709 000 -236 000 80 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 785 000 0 80 000 80 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
262 000 1 195 000 1 126 000 1 033 000 727 000 63 000 0
Immatrielle midler
262 000 1 195 000 1 126 000 1 033 000 727 000 63 000 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 209 000
Maskiner og anlegg
0 68 000 586 000 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 1 262 000 1 592 000 215 000 0
Varige driftsmidler
0 68 000 586 000 1 262 000 1 592 000 215 000 209 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
262 000 1 263 000 1 713 000 2 295 000 2 319 000 278 000 209 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
200 000 310 000 408 000 458 000 500 000 76 000 0
Varebeholdning
200 000 310 000 408 000 458 000 500 000 76 000 0
Kundefordringer
54 000 70 000 193 000 91 000 169 000 50 000 320 000
Andre fordringer
297 000 5 000 3 000 0 551 000 68 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
351 000 75 000 196 000 91 000 720 000 118 000 320 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
103 000 343 000 202 000 137 000 48 000 63 000 27 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
654 000 728 000 806 000 685 000 1 268 000 257 000 347 000
Sum eiendeler
916 000 1 991 000 2 519 000 2 980 000 3 587 000 535 000 557 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
4 163 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 300 000 300 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 80 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-3 266 000 -3 226 000 -2 892 000 -2 651 000 -1 865 000 -156 000 80 000
Sum egenkapital
897 000 -1 626 000 -1 292 000 -1 051 000 -265 000 144 000 380 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 18 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 18 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 3 565 000 3 624 000 3 863 000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 3 565 000 3 624 000 3 863 000 0 0 18 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 13 000 18 000 28 000 792 000 176 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
12 000 28 000 52 000 76 000 63 000 7 000 22 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
7 000 11 000 117 000 64 000 2 998 000 209 000 137 000
Sum kortsiktig gjeld
19 000 52 000 186 000 168 000 3 852 000 391 000 159 000
Sum gjeld
19 000 3 617 000 3 810 000 4 031 000 3 852 000 391 000 177 000
Sum egenkapital og gjeld
916 000 1 991 000 2 519 000 2 980 000 3 587 000 535 000 557 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0