Eierseksjonssameiet Gunnar Schjelderups Vei 33

Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
2 664 000 2 522 000 2 692 000 2 836 000 2 475 000 2 716 000 3 721 000 3 328 000 643 000
Sum driftsinntekter
2 664 000 2 522 000 2 692 000 2 836 000 2 475 000 2 716 000 3 721 000 3 328 000 643 000
Varekostnad
0 0 0 -11 000 -6 000 -5 000 -3 000 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-2 462 000 -2 256 000 -2 454 000 -2 575 000 -2 236 000 -2 717 000 -3 009 000 -3 667 000 -90 000
Sum driftskostnader
-2 462 000 -2 256 000 -2 454 000 -2 586 000 -2 242 000 -2 722 000 -3 012 000 -3 667 000 -90 000
Driftsresultat
202 000 266 000 238 000 250 000 234 000 -6 000 710 000 -339 000 553 000
Sum finansinntekter
15 000 24 000 32 000 27 000 16 000 4 000 2 000 1 000 3 000
Sum finansutgifter
0 0 -1 000 0 -7 000 -6 000 0 -7 000 0
Resultat før skatt
217 000 290 000 269 000 277 000 243 000 -8 000 711 000 -344 000 556 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
217 000 290 000 269 000 277 000 243 000 -8 000 711 000 -344 000 556 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
217 000 290 000 269 000 277 000 243 000 -8 000 711 000 -344 000 556 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
217 000 290 000 269 000 277 000 243 000 -8 000 711 000 -344 000 556 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
148 000 4 000 0 6 000 0 0 0 0 0
Andre fordringer
353 000 4 000 137 000 315 000 2 000 692 000 0 0 1 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
501 000 8 000 137 000 321 000 2 000 692 000 0 0 1 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 925 000 2 229 000 1 745 000 1 405 000 1 171 000 294 000 981 000 349 000 554 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
2 426 000 2 237 000 1 882 000 1 725 000 1 173 000 986 000 982 000 349 000 556 000
Sum eiendeler
2 426 000 2 237 000 1 882 000 1 725 000 1 173 000 986 000 982 000 349 000 556 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
2 211 000 1 993 000 1 703 000 1 434 000 1 157 000 915 000 923 000 212 000 556 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
2 211 000 1 993 000 1 703 000 1 434 000 1 157 000 915 000 923 000 212 000 556 000
Sum egenkapital
2 211 000 1 993 000 1 703 000 1 434 000 1 157 000 915 000 923 000 212 000 556 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
79 000 102 000 159 000 2 000 8 000 3 000 25 000 138 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
136 000 142 000 20 000 290 000 8 000 68 000 34 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld
215 000 244 000 179 000 291 000 16 000 71 000 59 000 138 000 0
Sum gjeld
215 000 244 000 179 000 291 000 16 000 71 000 59 000 138 000 0
Sum egenkapital og gjeld
2 426 000 2 237 000 1 882 000 1 725 000 1 173 000 986 000 982 000 349 000 556 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0