Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
12 816 000 5 037 000 4 884 000 6 085 000 4 746 000 4 402 000 1 498 000
Andre driftsinntekter
67 000 113 000 339 000 200 000 220 000 106 000 287 000
Sum driftsinntekter
12 882 000 5 150 000 5 223 000 6 285 000 4 966 000 4 508 000 1 785 000
Varekostnad
-2 052 000 -23 000 -18 000 -28 000 -96 000 -51 000 -17 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-4 100 000 -2 340 000 -2 392 000 -2 057 000 -1 540 000 -1 617 000 -489 000
Avskrivninger
-1 124 000 -628 000 -773 000 -832 000 -679 000 -629 000 -300 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-4 047 000 -2 716 000 -2 404 000 -2 172 000 -1 807 000 -1 561 000 -542 000
Sum driftskostnader
-11 323 000 -5 707 000 -5 587 000 -5 089 000 -4 122 000 -3 858 000 -1 348 000
Driftsresultat
1 560 000 -556 000 -364 000 1 197 000 844 000 651 000 437 000
Sum finansinntekter
0 2 000 2 000 1 000 2 000 1 000 0
Sum finansutgifter
-497 000 -351 000 -255 000 -270 000 -312 000 -231 000 -110 000
Resultat før skatt
1 063 000 -906 000 -617 000 928 000 534 000 420 000 327 000
Skattekostnad
-134 000 72 000 173 000 -265 000 -150 000 -122 000 -92 000
Ordinært resultat
930 000 -834 000 -444 000 663 000 384 000 298 000 235 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
930 000 -834 000 -444 000 663 000 384 000 298 000 235 000
Utbytte
0 0 0 -300 000 -200 000 -130 000 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
602 000 -506 000 -444 000 363 000 184 000 168 000 235 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 1 063 000 1 063 000 191 000 201 000
Maskiner og anlegg
2 677 000 3 049 000 1 550 000 1 543 000 1 508 000 1 570 000 892 000
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
4 756 000 211 000 650 000 1 694 000 2 006 000 1 900 000 1 436 000
Varige driftsmidler
7 433 000 3 260 000 2 200 000 4 299 000 4 577 000 3 661 000 2 528 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
376 000 350 000 438 000 295 000 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
376 000 350 000 438 000 295 000 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
7 808 000 3 610 000 2 638 000 4 594 000 4 577 000 3 661 000 2 528 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
726 000 8 000 8 000 8 000 10 000 15 000 20 000
Varebeholdning
726 000 8 000 8 000 8 000 10 000 15 000 20 000
Kundefordringer
2 220 000 2 311 000 790 000 1 255 000 970 000 566 000 644 000
Andre fordringer
202 000 159 000 65 000 149 000 158 000 128 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
2 422 000 2 470 000 855 000 1 404 000 1 129 000 694 000 644 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
184 000 58 000 59 000 147 000 350 000 531 000 14 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
3 332 000 2 536 000 922 000 1 558 000 1 489 000 1 239 000 679 000
Sum eiendeler
11 140 000 6 146 000 3 560 000 6 153 000 6 065 000 4 901 000 3 206 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
602 000 0 506 000 950 000 587 000 403 000 235 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
602 000 -328 000 506 000 950 000 587 000 403 000 235 000
Sum egenkapital
702 000 -228 000 606 000 1 050 000 687 000 503 000 335 000
SumAvsetnForpl
134 000 0 72 000 245 000 228 000 157 000 92 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
134 000 0 72 000 245 000 228 000 157 000 92 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
7 503 000 3 973 000 2 276 000 3 589 000 3 973 000 3 519 000 2 347 000
Sum langsiktig gjeld
7 637 000 3 973 000 2 348 000 3 834 000 4 201 000 3 676 000 2 439 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
489 000 1 035 000 68 000 2 000 -80 000 19 000 109 000
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
693 000 80 000 64 000 0 176 000 135 000 71 000
Betalbar skatt
0 0 0 249 000 78 000 57 000 0
Skyldig offentlige avgifter
504 000 406 000 253 000 505 000 593 000 233 000 188 000
Kortsiktig konserngjeld
714 000 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 300 000 200 000 130 000 0
Annen kortsiktig gjeld
401 000 880 000 221 000 213 000 208 000 147 000 65 000
Sum kortsiktig gjeld
2 801 000 2 400 000 606 000 1 269 000 1 176 000 722 000 432 000
Sum gjeld
10 438 000 6 373 000 2 954 000 5 103 000 5 377 000 4 398 000 2 871 000
Sum egenkapital og gjeld
11 140 000 6 146 000 3 560 000 6 153 000 6 065 000 4 901 000 3 206 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0