Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
10 785 000 7 720 000 6 596 000 5 457 000 4 734 000 4 095 000 4 987 000
Andre driftsinntekter
0 1 000 0 201 000 18 000 0 0
Sum driftsinntekter
10 785 000 7 720 000 6 596 000 5 658 000 4 753 000 4 095 000 4 987 000
Varekostnad
-1 776 000 -743 000 -603 000 -523 000 -507 000 -527 000 -844 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-3 011 000 -2 570 000 -2 189 000 -1 741 000 -1 235 000 -1 310 000 -1 518 000
Avskrivninger
-224 000 -181 000 -167 000 -96 000 -80 000 -110 000 -200 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-4 893 000 -3 637 000 -2 933 000 -2 629 000 -2 509 000 -2 090 000 -2 618 000
Sum driftskostnader
-9 904 000 -7 131 000 -5 892 000 -4 989 000 -4 331 000 -4 037 000 -5 180 000
Driftsresultat
881 000 589 000 703 000 669 000 420 000 58 000 -194 000
Sum finansinntekter
10 000 8 000 7 000 5 000 3 000 3 000 2 000
Sum finansutgifter
-12 000 -18 000 -24 000 -26 000 -32 000 -36 000 -25 000
Resultat før skatt
878 000 579 000 687 000 649 000 391 000 25 000 -216 000
Skattekostnad
-237 000 -160 000 -192 000 -182 000 -112 000 -7 000 95 000
Ordinært resultat
641 000 419 000 494 000 467 000 279 000 18 000 -121 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
641 000 419 000 494 000 467 000 279 000 18 000 -121 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
641 000 419 000 -494 000 -467 000 -176 000 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 12 000 88 000 95 000
Immatrielle midler
0 0 0 0 12 000 88 000 95 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
954 000 1 098 000 774 000 856 000 444 000 487 000 597 000
Varige driftsmidler
954 000 1 098 000 774 000 856 000 444 000 487 000 597 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
954 000 1 098 000 774 000 856 000 457 000 575 000 692 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
1 316 000 1 154 000 891 000 980 000 572 000 475 000 387 000
Andre fordringer
247 000 185 000 52 000 90 000 81 000 97 000 101 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
1 564 000 1 339 000 943 000 1 070 000 653 000 573 000 487 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
2 389 000 1 962 000 1 652 000 1 382 000 737 000 484 000 478 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
3 953 000 3 301 000 2 595 000 2 452 000 1 389 000 1 057 000 965 000
Sum eiendeler
4 907 000 4 398 000 3 370 000 3 308 000 1 846 000 1 632 000 1 657 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000
Annen egenkapital
2 198 000 1 557 000 1 137 000 643 000 176 000 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
2 198 000 1 557 000 1 137 000 643 000 176 000 -103 000 -121 000
Sum egenkapital
2 598 000 1 957 000 1 537 000 1 043 000 576 000 297 000 279 000
SumAvsetnForpl
53 000 63 000 55 000 62 000 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
53 000 63 000 55 000 62 000 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 85 000 179 000 261 000 353 000 432 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 85 000 179 000 261 000 353 000 432 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
53 000 63 000 140 000 241 000 261 000 353 000 432 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
323 000 322 000 22 000 159 000 31 000 179 000 61 000
Betalbar skatt
247 000 152 000 199 000 108 000 36 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
602 000 450 000 408 000 389 000 262 000 139 000 200 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
1 085 000 1 455 000 1 064 000 1 368 000 679 000 665 000 685 000
Sum kortsiktig gjeld
2 257 000 2 379 000 1 693 000 2 024 000 1 009 000 982 000 946 000
Sum gjeld
2 310 000 2 442 000 1 833 000 2 265 000 1 270 000 1 335 000 1 378 000
Sum egenkapital og gjeld
4 907 000 4 398 000 3 370 000 3 308 000 1 846 000 1 632 000 1 657 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0