Tannlegevakt Oslo S og Legevakt Oslo S AS

Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
6 279 000 4 916 000 5 081 000 3 595 000 1 691 000 323 000 43 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
6 279 000 4 916 000 5 081 000 3 595 000 1 691 000 323 000 43 000
Varekostnad
-615 000 -366 000 -285 000 -365 000 -358 000 0 -3 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-609 000 -674 000 -431 000 -520 000 -206 000 0 0
Avskrivninger
-6 000 -7 000 -9 000 -11 000 -10 000 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-3 515 000 -2 969 000 -3 297 000 -2 383 000 -1 325 000 -227 000 -101 000
Sum driftskostnader
-4 745 000 -4 016 000 -4 022 000 -3 279 000 -1 899 000 -227 000 -104 000
Driftsresultat
1 534 000 900 000 1 060 000 316 000 -207 000 96 000 -60 000
Sum finansinntekter
60 000 41 000 26 000 3 000 0 0 1 000
Sum finansutgifter
0 -3 000 0 -3 000 -1 000 0 0
Resultat før skatt
1 594 000 939 000 1 085 000 316 000 -208 000 96 000 -60 000
Skattekostnad
-430 000 -263 000 -304 000 -89 000 58 000 -27 000 17 000
Ordinært resultat
1 164 000 676 000 781 000 228 000 -149 000 69 000 -43 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
1 164 000 676 000 781 000 228 000 -149 000 69 000 -43 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
1 164 000 676 000 781 000 110 000 0 32 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 58 000 0 17 000
Immatrielle midler
0 0 0 0 58 000 0 17 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
23 000 28 000 35 000 44 000 55 000 0 0
Varige driftsmidler
23 000 28 000 35 000 44 000 55 000 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 43 000 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 43 000 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
23 000 28 000 35 000 44 000 113 000 43 000 17 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
157 000 67 000 44 000 50 000 46 000 7 000 1 000
Andre fordringer
659 000 103 000 143 000 183 000 183 000 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
816 000 171 000 188 000 233 000 230 000 7 000 1 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
3 292 000 2 239 000 1 953 000 1 032 000 361 000 116 000 91 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
4 108 000 2 410 000 2 141 000 1 265 000 590 000 122 000 92 000
Sum eiendeler
4 130 000 2 438 000 2 176 000 1 309 000 703 000 166 000 109 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
2 731 000 1 567 000 892 000 110 000 0 32 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
2 731 000 1 567 000 892 000 110 000 -117 000 32 000 -37 000
Sum egenkapital
2 831 000 1 667 000 992 000 210 000 -17 000 132 000 63 000
SumAvsetnForpl
0 0 1 000 1 000 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 1 000 1 000 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 301 000 50 000 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 1 000 302 000 50 000 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
607 000 269 000 416 000 238 000 478 000 23 000 9 000
Betalbar skatt
430 000 263 000 304 000 20 000 0 10 000 0
Skyldig offentlige avgifter
51 000 60 000 142 000 25 000 26 000 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
211 000 179 000 322 000 514 000 167 000 0 37 000
Sum kortsiktig gjeld
1 299 000 770 000 1 184 000 797 000 671 000 33 000 46 000
Sum gjeld
1 299 000 770 000 1 185 000 1 099 000 721 000 33 000 46 000
Sum egenkapital og gjeld
4 130 000 2 438 000 2 176 000 1 309 000 703 000 166 000 109 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0