Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
690 000 660 000 720 000 720 000 619 000 134 000 0
Sum driftsinntekter
690 000 660 000 720 000 720 000 619 000 134 000 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-55 000 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-782 000 -782 000 -780 000 -781 000 -766 000 -197 000 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-183 000 -128 000 -133 000 -175 000 -139 000 -113 000 -31 000
Sum driftskostnader
-1 020 000 -910 000 -913 000 -956 000 -905 000 -310 000 -31 000
Driftsresultat
-330 000 -251 000 -193 000 -236 000 -286 000 -176 000 -31 000
Sum finansinntekter
27 000 25 000 44 000 47 000 54 000 50 000 1 000
Sum finansutgifter
-364 000 -411 000 -465 000 -408 000 -388 000 -277 000 0
Resultat før skatt
-668 000 -637 000 -615 000 -597 000 -621 000 -403 000 -30 000
Skattekostnad
97 000 6 000 72 000 167 000 174 000 124 000 0
Ordinært resultat
-571 000 -631 000 -543 000 -430 000 -447 000 -279 000 -30 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-571 000 -631 000 -543 000 -430 000 -447 000 -279 000 -30 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
5 173 000 5 579 000 5 957 000 6 362 000 6 533 000 6 847 000 286 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
39 000 415 000 664 000 1 039 000 1 414 000 1 737 000 0
Varige driftsmidler
5 212 000 5 994 000 6 621 000 7 401 000 7 947 000 8 584 000 286 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
5 212 000 5 994 000 6 621 000 7 401 000 7 947 000 8 584 000 286 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
11 000 36 000 386 000 631 000 325 000 34 000 0
Andre fordringer
16 000 33 000 15 000 28 000 31 000 180 000 80 000
Konsernfordringer
360 000 770 000 358 000 412 000 527 000 1 000 000 0
Sum Fordringer
387 000 839 000 759 000 1 071 000 883 000 1 214 000 80 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
139 000 396 000 60 000 14 000 25 000 25 000 43 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
526 000 1 235 000 819 000 1 085 000 907 000 1 239 000 123 000
Sum eiendeler
5 738 000 7 229 000 7 440 000 8 486 000 8 854 000 9 823 000 410 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
2 217 000 1 954 000 1 954 000 1 596 000 1 299 000 920 000 200 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-2 930 000 -2 359 000 -1 728 000 -1 186 000 -756 000 -309 000 -30 000
Sum egenkapital
-713 000 -405 000 226 000 411 000 544 000 611 000 170 000
SumAvsetnForpl
0 0 6 000 78 000 129 000 156 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 6 000 78 000 129 000 156 000 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
6 403 000 7 452 000 7 129 000 7 731 000 8 174 000 8 615 000 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
5 299 000 5 521 000 5 576 000 5 610 000 5 985 000 6 050 000 0
Langsiktig konserngjeld
1 104 000 1 931 000 1 552 000 2 121 000 2 188 000 2 565 000 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 200 000
Sum langsiktig gjeld
6 403 000 7 452 000 7 134 000 7 809 000 8 302 000 8 771 000 200 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
3 000 156 000 1 000 109 000 -17 000 420 000 40 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
23 000 0 54 000 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
22 000 26 000 25 000 157 000 25 000 20 000 0
Sum kortsiktig gjeld
48 000 181 000 80 000 267 000 8 000 441 000 40 000
Sum gjeld
6 451 000 7 633 000 7 214 000 8 076 000 8 310 000 9 212 000 240 000
Sum egenkapital og gjeld
5 738 000 7 229 000 7 440 000 8 486 000 8 854 000 9 823 000 410 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0