Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
174 000 168 000 157 000 160 000 139 000 170 000 81 000 61 000
Sum driftsinntekter
174 000 168 000 157 000 160 000 139 000 170 000 81 000 61 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-2 000 -2 000 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-156 000 -118 000 -159 000 -121 000 -112 000 -120 000 -92 000 -76 000
Sum driftskostnader
-158 000 -120 000 -159 000 -121 000 -112 000 -120 000 -92 000 -76 000
Driftsresultat
15 000 48 000 -1 000 38 000 27 000 50 000 -11 000 -14 000
Sum finansinntekter
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 -1 000 0 0
Resultat før skatt
16 000 50 000 0 40 000 28 000 50 000 -11 000 -14 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
16 000 50 000 0 40 000 28 000 50 000 -11 000 -14 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
16 000 50 000 0 40 000 28 000 50 000 -11 000 -14 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
16 000 50 000 0 40 000 28 000 50 000 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
16 000 0 0 0 2 000 0 13 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
16 000 0 0 0 2 000 0 13 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
176 000 158 000 112 000 112 000 68 000 40 000 6 000 3 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
192 000 158 000 112 000 112 000 70 000 40 000 19 000 3 000
Sum eiendeler
192 000 158 000 112 000 112 000 70 000 40 000 19 000 3 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
172 000 156 000 106 000 106 000 66 000 39 000 -11 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
172 000 156 000 106 000 106 000 66 000 39 000 -11 000 0
Sum egenkapital
172 000 156 000 106 000 106 000 66 000 39 000 -11 000 0
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
21 000 2 000 6 000 5 000 3 000 1 000 3 000 3 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 1 000 1 000 0 0 28 000 0
Sum kortsiktig gjeld
21 000 2 000 6 000 6 000 3 000 1 000 30 000 3 000
Sum gjeld
21 000 2 000 6 000 6 000 3 000 1 000 30 000 3 000
Sum egenkapital og gjeld
192 000 158 000 112 000 112 000 70 000 40 000 19 000 3 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0