Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
5 991 000 3 717 000 3 814 000 2 498 000 2 311 000 988 000 267 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
5 991 000 3 717 000 3 814 000 2 498 000 2 311 000 988 000 267 000
Varekostnad
-2 070 000 -812 000 -574 000 -513 000 -485 000 -379 000 -75 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-3 102 000 -2 052 000 -2 727 000 -1 748 000 -1 456 000 -386 000 -59 000
Avskrivninger
-20 000 -29 000 -31 000 -31 000 -25 000 -11 000 -2 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-1 014 000 -812 000 -497 000 -487 000 -364 000 -189 000 -58 000
Sum driftskostnader
-6 206 000 -3 705 000 -3 829 000 -2 779 000 -2 330 000 -965 000 -194 000
Driftsresultat
-215 000 11 000 -14 000 -281 000 -20 000 24 000 74 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 3 000 0
Sum finansutgifter
-24 000 -40 000 -19 000 -18 000 -6 000 -2 000 0
Resultat før skatt
-239 000 -29 000 -33 000 -299 000 -26 000 24 000 75 000
Skattekostnad
64 000 4 000 9 000 84 000 7 000 -7 000 -21 000
Ordinært resultat
-174 000 -24 000 -24 000 -215 000 -18 000 17 000 54 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-174 000 -24 000 -24 000 -215 000 -18 000 17 000 54 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 -53 000 -18 000 17 000 54 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
165 000 101 000 96 000 87 000 3 000 0 0
Immatrielle midler
165 000 101 000 96 000 87 000 3 000 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
6 000 26 000 55 000 85 000 116 000 57 000 48 000
Varige driftsmidler
6 000 26 000 55 000 85 000 116 000 57 000 48 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
99 000 37 000 -65 000 61 000 27 000 44 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
99 000 37 000 -65 000 61 000 27 000 44 000 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
269 000 163 000 85 000 233 000 146 000 101 000 48 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
297 000 235 000 272 000 195 000 62 000 45 000 0
Varebeholdning
297 000 235 000 272 000 195 000 62 000 45 000 0
Kundefordringer
920 000 1 252 000 869 000 771 000 537 000 141 000 143 000
Andre fordringer
11 000 8 000 0 12 000 20 000 10 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
931 000 1 260 000 869 000 782 000 558 000 150 000 143 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
113 000 45 000 28 000 182 000 240 000 67 000 76 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 341 000 1 539 000 1 168 000 1 159 000 860 000 263 000 218 000
Sum eiendeler
1 611 000 1 703 000 1 254 000 1 392 000 1 006 000 363 000 266 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 53 000 71 000 54 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-385 000 -211 000 -186 000 -162 000 53 000 71 000 54 000
Sum egenkapital
-280 000 -106 000 -81 000 -57 000 158 000 176 000 159 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 4 000 3 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 4 000 3 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 7 000 25 000 44 000 60 000 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 7 000 25 000 44 000 60 000 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 7 000 25 000 44 000 60 000 4 000 3 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
264 000 351 000 67 000 181 000 78 000 7 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 6 000 18 000
Skyldig offentlige avgifter
387 000 410 000 397 000 591 000 379 000 101 000 43 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
1 239 000 1 041 000 846 000 634 000 332 000 68 000 43 000
Sum kortsiktig gjeld
1 891 000 1 802 000 1 310 000 1 406 000 789 000 183 000 104 000
Sum gjeld
1 891 000 1 809 000 1 335 000 1 450 000 849 000 187 000 107 000
Sum egenkapital og gjeld
1 611 000 1 703 000 1 254 000 1 392 000 1 006 000 363 000 266 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0