Resultatregnskap 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009
Salgsinntekter
148 601 000 40 481 000 50 956 000 48 069 000 40 865 000 40 645 000 32 763 000
Andre driftsinntekter
-104 798 000 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
43 803 000 40 481 000 50 956 000 48 069 000 40 865 000 40 645 000 32 763 000
Varekostnad
-37 558 000 -31 938 000 -42 024 000 -40 447 000 -33 460 000 -33 402 000 -29 170 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-2 072 000 -2 323 000 -2 389 000 -2 154 000 -1 976 000 -1 703 000 -805 000
Avskrivninger
0 0 0 0 -4 835 000 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-2 715 000 -2 881 000 -4 610 000 -4 544 000 0 -4 399 000 -1 686 000
Sum driftskostnader
-42 345 000 -37 142 000 -49 023 000 -47 145 000 -40 271 000 -39 504 000 -31 661 000
Driftsresultat
1 458 000 3 338 000 1 933 000 924 000 594 000 1 141 000 1 102 000
Sum finansinntekter
8 000 42 000 98 000 136 000 124 000 69 000 1 000
Sum finansutgifter
-2 000 -2 000 -31 000 -82 000 -4 000 -74 000 -25 000
Resultat før skatt
1 464 000 3 378 000 2 000 000 978 000 714 000 1 136 000 1 078 000
Skattekostnad
-372 000 -913 000 -567 000 -281 000 -205 000 -323 000 -297 000
Ordinært resultat
1 091 000 2 465 000 1 433 000 697 000 509 000 813 000 781 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
1 091 000 2 465 000 1 433 000 697 000 509 000 813 000 781 000
Utbytte
0 -3 000 000 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
1 091 000 -535 000 1 433 000 697 000 509 000 813 000 781 000
Balanseregnskap 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 21 000 1 000 7 000 12 000 6 000
Immatrielle midler
0 0 21 000 1 000 7 000 12 000 6 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
30 000 30 000 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 30 000 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
30 000 30 000 30 000 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
30 000 30 000 51 000 1 000 7 000 12 000 6 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
6 094 000 5 532 000 5 432 000 7 300 000 4 228 000 5 825 000 5 998 000
Varebeholdning
6 094 000 5 532 000 5 432 000 7 300 000 4 228 000 5 825 000 5 998 000
Kundefordringer
21 054 000 18 558 000 19 617 000 21 751 000 15 844 000 13 673 000 12 380 000
Andre fordringer
122 000 109 000 122 000 108 000 1 000 300 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
21 177 000 18 667 000 19 739 000 21 858 000 15 845 000 13 973 000 12 380 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
9 259 000 11 798 000 7 091 000 2 210 000 11 585 000 8 217 000 9 428 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
36 530 000 35 996 000 32 262 000 31 369 000 31 658 000 28 015 000 27 805 000
Sum eiendeler
36 560 000 36 026 000 32 314 000 31 370 000 31 665 000 28 027 000 27 812 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000
Annen egenkapital
5 595 000 4 504 000 4 234 000 2 801 000 2 104 000 1 595 000 781 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
5 595 000 4 504 000 4 234 000 2 801 000 2 104 000 1 595 000 781 000
Sum egenkapital
5 775 000 4 684 000 4 414 000 2 981 000 2 284 000 1 775 000 961 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
10 298 000 7 945 000 20 376 000 21 987 000 22 916 000 20 487 000 21 669 000
Betalbar skatt
372 000 862 000 587 000 275 000 200 000 328 000 303 000
Skyldig offentlige avgifter
19 331 000 19 306 000 6 192 000 5 635 000 5 231 000 4 465 000 4 459 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 3 000 000 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
783 000 229 000 745 000 492 000 1 034 000 973 000 419 000
Sum kortsiktig gjeld
30 784 000 31 342 000 27 900 000 28 389 000 29 381 000 26 252 000 26 850 000
Sum gjeld
30 784 000 31 342 000 27 900 000 28 389 000 29 381 000 26 252 000 26 850 000
Sum egenkapital og gjeld
36 560 000 36 026 000 32 314 000 31 370 000 31 665 000 28 027 000 27 812 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0