Resultatregnskap 2013 2012 2011 2010 2009
Salgsinntekter
50 956 000 48 069 000 40 865 000 40 645 000 32 763 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
50 956 000 48 069 000 40 865 000 40 645 000 32 763 000
Varekostnad
-42 024 000 -40 447 000 -33 460 000 -33 402 000 -29 170 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-2 389 000 -2 154 000 -1 976 000 -1 703 000 -805 000
Avskrivninger
0 0 -4 835 000 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-4 610 000 -4 544 000 0 -4 399 000 -1 686 000
Sum driftskostnader
-49 023 000 -47 145 000 -40 271 000 -39 504 000 -31 661 000
Driftsresultat
1 933 000 924 000 594 000 1 141 000 1 102 000
Sum finansinntekter
98 000 136 000 124 000 69 000 1 000
Sum finansutgifter
-31 000 -82 000 -4 000 -74 000 -25 000
Resultat før skatt
2 000 000 978 000 714 000 1 136 000 1 078 000
Skattekostnad
-567 000 -281 000 -205 000 -323 000 -297 000
Ordinært resultat
1 433 000 697 000 509 000 813 000 781 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
1 433 000 697 000 509 000 813 000 781 000
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
1 433 000 697 000 509 000 813 000 781 000
Balanseregnskap 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
21 000 1 000 7 000 12 000 6 000
Immatrielle midler
21 000 1 000 7 000 12 000 6 000
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
30 000 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
30 000 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
51 000 1 000 7 000 12 000 6 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
5 432 000 7 300 000 4 228 000 5 825 000 5 998 000
Varebeholdning
5 432 000 7 300 000 4 228 000 5 825 000 5 998 000
Kundefordringer
19 617 000 21 751 000 15 844 000 13 673 000 12 380 000
Andre fordringer
122 000 108 000 1 000 300 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
19 739 000 21 858 000 15 845 000 13 973 000 12 380 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
7 091 000 2 210 000 11 585 000 8 217 000 9 428 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
32 262 000 31 369 000 31 658 000 28 015 000 27 805 000
Sum eiendeler
32 314 000 31 370 000 31 665 000 28 027 000 27 812 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
180 000 180 000 180 000 180 000 180 000
Annen egenkapital
4 234 000 2 801 000 2 104 000 1 595 000 781 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
4 234 000 2 801 000 2 104 000 1 595 000 781 000
Sum egenkapital
4 414 000 2 981 000 2 284 000 1 775 000 961 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
20 376 000 21 987 000 22 916 000 20 487 000 21 669 000
Betalbar skatt
587 000 275 000 200 000 328 000 303 000
Skyldig offentlige avgifter
6 192 000 5 635 000 5 231 000 4 465 000 4 459 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
745 000 492 000 1 034 000 973 000 419 000
Sum kortsiktig gjeld
27 900 000 28 389 000 29 381 000 26 252 000 26 850 000
Sum gjeld
27 900 000 28 389 000 29 381 000 26 252 000 26 850 000
Sum egenkapital og gjeld
32 314 000 31 370 000 31 665 000 28 027 000 27 812 000
Pant
0 0 0 0 0