Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Salgsinntekter
0 0 0 0 302 000 61 000 153 000 0
Andre driftsinntekter
290 000 55 000 33 000 688 000 135 000 61 000 0 0
Sum driftsinntekter
290 000 55 000 33 000 688 000 437 000 123 000 153 000 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-151 000 0 0 -23 000 0 0 0 0
Avskrivninger
-127 000 -127 000 -127 000 -126 000 -190 000 -209 000 -239 000 -120 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-419 000 -123 000 -202 000 -243 000 -132 000 -189 000 -213 000 -197 000
Sum driftskostnader
-697 000 -250 000 -329 000 -392 000 -322 000 -398 000 -452 000 -317 000
Driftsresultat
-407 000 -195 000 -295 000 295 000 115 000 -275 000 -300 000 -317 000
Sum finansinntekter
0 0 0 1 000 2 000 2 000 1 000 0
Sum finansutgifter
0 0 0 -234 000 -281 000 -449 000 -149 000 -172 000
Resultat før skatt
-407 000 -195 000 -295 000 62 000 -164 000 -722 000 -448 000 -489 000
Skattekostnad
77 000 19 000 80 000 -33 000 46 000 157 000 125 000 137 000
Ordinært resultat
-330 000 -176 000 -215 000 29 000 -118 000 -565 000 -323 000 -352 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-330 000 -176 000 -215 000 29 000 -118 000 -565 000 -323 000 -352 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 -22 000 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 22 000 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
599 000 522 000 503 000 423 000 465 000 419 000 262 000 137 000
Immatrielle midler
599 000 522 000 503 000 423 000 465 000 419 000 262 000 137 000
Eiendomer
1 589 000 1 715 000 1 842 000 1 953 000 3 557 000 3 793 000 3 964 000 4 135 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 259 000 289 000
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 19 000 57 000 95 000
Varige driftsmidler
1 589 000 1 715 000 1 842 000 1 953 000 3 557 000 3 812 000 4 279 000 4 519 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
2 187 000 2 237 000 2 345 000 2 376 000 4 021 000 4 231 000 4 542 000 4 656 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 17 000 20 000 657 000 54 000 153 000 0
Andre fordringer
5 000 1 000 18 000 40 000 4 000 130 000 58 000 57 000
Konsernfordringer
0 0 0 30 000 0 0 0 0
Sum Fordringer
5 000 1 000 36 000 90 000 661 000 184 000 211 000 57 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 162 000 162 000
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 162 000 162 000
Kasse / Bank / Post
31 000 8 000 67 000 197 000 156 000 221 000 92 000 80 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
36 000 9 000 102 000 287 000 817 000 405 000 464 000 298 000
Sum eiendeler
2 224 000 2 247 000 2 448 000 2 663 000 4 839 000 4 636 000 5 006 000 4 954 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
122 000 122 000 122 000 122 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-2 150 000 -1 819 000 -1 644 000 -1 428 000 -1 458 000 -1 339 000 -674 000 -352 000
Sum egenkapital
-2 028 000 -1 698 000 -1 522 000 -1 307 000 -1 358 000 -1 239 000 -574 000 -252 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
3 980 000 3 880 000 3 880 000 3 796 000 0 0 0 5 084 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 5 084 000
Langsiktig konserngjeld
3 980 000 3 880 000 3 880 000 3 796 000 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 5 196 000 5 196 000 5 169 000 0
Sum langsiktig gjeld
3 980 000 3 880 000 3 880 000 3 796 000 5 196 000 5 196 000 5 169 000 5 084 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 -22 000 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
30 000 6 000 43 000 52 000 5 000 52 000 58 000 8 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 3 000 5 000 80 000 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
242 000 58 000 44 000 117 000 915 000 628 000 353 000 114 000
Sum kortsiktig gjeld
272 000 64 000 90 000 174 000 1 000 000 680 000 411 000 121 000
Sum gjeld
4 252 000 3 944 000 3 970 000 3 970 000 6 196 000 5 876 000 5 580 000 5 205 000
Sum egenkapital og gjeld
2 224 000 2 247 000 2 448 000 2 663 000 4 839 000 4 636 000 5 006 000 4 954 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0