Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Salgsinntekter
3 483 000 5 365 000 6 389 000 9 416 000 11 354 000 2 181 000
Andre driftsinntekter
157 000 88 000 177 000 120 000 0 0
Sum driftsinntekter
3 641 000 5 453 000 6 566 000 9 536 000 11 354 000 2 181 000
Varekostnad
-2 171 000 -2 546 000 -3 243 000 -2 490 000 -2 887 000 -1 224 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-1 333 000 -2 090 000 -2 036 000 -4 468 000 -4 048 000 -992 000
Avskrivninger
-21 000 -19 000 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-1 018 000 -1 150 000 -529 000 -3 096 000 -1 398 000 -921 000
Sum driftskostnader
-4 543 000 -5 805 000 -5 808 000 -10 054 000 -8 333 000 -3 137 000
Driftsresultat
-902 000 -352 000 758 000 -518 000 3 021 000 -956 000
Sum finansinntekter
42 000 35 000 44 000 203 000 88 000 19 000
Sum finansutgifter
-9 000 -141 000 -64 000 -172 000 -89 000 -11 000
Resultat før skatt
-869 000 -457 000 737 000 -487 000 3 021 000 -948 000
Skattekostnad
226 000 110 000 -207 000 101 000 -580 000 0
Ordinært resultat
-643 000 -348 000 530 000 -386 000 2 440 000 -948 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-643 000 -348 000 530 000 -386 000 2 440 000 -948 000
Utbytte
0 0 -450 000 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 -187 000 80 000 386 000 2 440 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0
Skattefordel
499 000 272 000 163 000 370 000 268 000 0
Immatrielle midler
499 000 272 000 163 000 370 000 268 000 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 120 000 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 120 000 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
7 000 3 000 0 15 000 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
7 000 3 000 5 000 15 000 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
505 000 396 000 168 000 385 000 268 000 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
814 000 755 000 919 000 1 691 000 1 916 000 1 489 000
Andre fordringer
30 000 111 000 246 000 692 000 720 000 10 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
844 000 866 000 1 164 000 2 383 000 2 636 000 1 498 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
404 000 428 000 654 000 1 034 000 2 518 000 260 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 247 000 1 294 000 1 818 000 3 417 000 5 154 000 1 758 000
Sum eiendeler
1 752 000 1 690 000 1 986 000 3 802 000 5 422 000 1 758 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
0 0 187 000 107 000 1 493 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
803 000 -160 000 187 000 107 000 1 493 000 -948 000
Sum egenkapital
-703 000 -60 000 287 000 207 000 1 593 000 -848 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
90 000 96 000 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 96 000 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
90 000 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 683 000
Sum langsiktig gjeld
90 000 96 000 0 0 0 683 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
1 039 000 870 000 551 000 738 000 378 000 95 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 849 000 0
Skyldig offentlige avgifter
278 000 301 000 342 000 1 044 000 936 000 335 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 450 000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
1 049 000 483 000 356 000 1 813 000 1 666 000 1 494 000
Sum kortsiktig gjeld
2 366 000 1 655 000 1 699 000 3 595 000 3 829 000 1 923 000
Sum gjeld
2 456 000 1 751 000 1 699 000 3 595 000 3 829 000 2 606 000
Sum egenkapital og gjeld
1 752 000 1 690 000 1 986 000 3 802 000 5 422 000 1 758 000
Pant
0 0 0 0 0 0