Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 1 892 000 7 819 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 1 892 000 7 819 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 -596 000 -2 070 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 -1 011 000 -3 292 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 -229 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-18 000 -22 000 -24 000 -28 000 -32 000 -156 000 -269 000 -1 130 000
Sum driftskostnader
-18 000 -22 000 -24 000 -28 000 -32 000 -156 000 -1 876 000 -6 721 000
Driftsresultat
-18 000 -22 000 -24 000 -28 000 -32 000 -156 000 17 000 1 098 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 1 000 1 000 118 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 -6 000 -10 000 -35 000
Resultat før skatt
-18 000 -22 000 -24 000 -28 000 -32 000 -162 000 8 000 1 181 000
Skattekostnad
4 000 5 000 22 000 85 000 0 0 -7 000 -371 000
Ordinært resultat
-14 000 -17 000 -1 000 56 000 -32 000 -162 000 2 000 810 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-14 000 -17 000 -1 000 56 000 -32 000 -162 000 2 000 810 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 257 000 0 0 0 645 000
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 -201 000 -4 000 -162 000 2 000 165 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
7 000 9 000 22 000 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
7 000 9 000 22 000 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 46 000
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 46 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
7 000 9 000 22 000 0 0 0 0 46 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 137 000 1 847 000
Andre fordringer
149 000 123 000 56 000 0 0 0 1 000 107 000
Konsernfordringer
0 0 0 313 000 0 0 0 0
Sum Fordringer
149 000 123 000 56 000 313 000 0 0 138 000 1 953 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
5 000 3 000 20 000 44 000 73 000 223 000 273 000 623 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
154 000 126 000 76 000 357 000 73 000 223 000 411 000 2 576 000
Sum eiendeler
161 000 136 000 99 000 357 000 73 000 223 000 411 000 2 622 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
136 000 131 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 4 000 166 000 165 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
0 0 -1 000 0 -27 000 4 000 166 000 165 000
Sum egenkapital
136 000 131 000 99 000 100 000 73 000 104 000 266 000 265 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 257 000 0 0 0 645 000
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
25 000 5 000 0 0 0 118 000 2 000 261 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 7 000 371 000
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 3 000 416 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 257 000 0 0 0 645 000
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 134 000 664 000
Sum kortsiktig gjeld
25 000 5 000 0 257 000 0 118 000 145 000 2 357 000
Sum gjeld
25 000 5 000 0 257 000 0 118 000 145 000 2 357 000
Sum egenkapital og gjeld
161 000 136 000 99 000 357 000 73 000 223 000 411 000 2 622 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0