Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Salgsinntekter
492 000 411 000 430 000 669 000 1 049 000 607 000 610 000 393 000
Andre driftsinntekter
0 0 100 000 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
492 000 411 000 530 000 669 000 1 049 000 607 000 610 000 393 000
Varekostnad
0 0 0 -21 000 -27 000 -9 000 -6 000 -21 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-145 000 -68 000 -92 000 -91 000 -113 000 0 0 0
Avskrivninger
-94 000 -94 000 -96 000 -96 000 -96 000 -96 000 -96 000 -68 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-258 000 -277 000 -309 000 -259 000 -479 000 -310 000 -339 000 -428 000
Sum driftskostnader
-497 000 -439 000 -497 000 -467 000 -715 000 -415 000 -441 000 -517 000
Driftsresultat
-5 000 -28 000 33 000 202 000 334 000 192 000 169 000 -125 000
Sum finansinntekter
1 000 1 000 2 000 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
-3 000 -4 000 -4 000 -3 000 -3 000 -2 000 -1 000 -1 000
Resultat før skatt
-7 000 -31 000 31 000 199 000 331 000 190 000 168 000 -126 000
Skattekostnad
34 000 0 -8 000 -52 000 -93 000 -54 000 -49 000 38 000
Ordinært resultat
27 000 -31 000 22 000 148 000 238 000 137 000 119 000 -88 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
27 000 -31 000 22 000 148 000 238 000 137 000 119 000 -88 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
27 000 -31 000 22 000 148 000 238 000 137 000 36 000 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 38 000
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 38 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
492 000 386 000 480 000 706 000 912 000 1 008 000 999 000 1 095 000
Varige driftsmidler
492 000 386 000 480 000 706 000 912 000 1 008 000 999 000 1 095 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
492 000 386 000 480 000 706 000 912 000 1 008 000 999 000 1 133 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
148 000 241 000 206 000 0 0 0 0 5 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
148 000 241 000 206 000 0 0 0 0 5 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
176 000 174 000 140 000 208 000 326 000 137 000 129 000 10 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
324 000 415 000 346 000 208 000 326 000 137 000 129 000 15 000
Sum eiendeler
816 000 801 000 826 000 914 000 1 238 000 1 145 000 1 128 000 1 149 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
576 000 549 000 580 000 558 000 411 000 173 000 36 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
576 000 549 000 580 000 558 000 411 000 173 000 36 000 -84 000
Sum egenkapital
676 000 649 000 680 000 658 000 511 000 273 000 136 000 16 000
SumAvsetnForpl
76 000 115 000 115 000 110 000 120 000 64 000 10 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
76 000 115 000 115 000 110 000 120 000 64 000 10 000 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 42 000 531 000 764 000 963 000 1 107 000
Sum langsiktig gjeld
76 000 115 000 115 000 152 000 651 000 828 000 973 000 1 107 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
17 000 19 000 0 22 000 11 000 9 000 14 000 18 000
Betalbar skatt
4 000 0 3 000 62 000 37 000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
30 000 13 000 19 000 12 000 19 000 36 000 5 000 7 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
12 000 5 000 9 000 7 000 9 000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
64 000 37 000 31 000 104 000 76 000 44 000 19 000 26 000
Sum gjeld
140 000 152 000 146 000 256 000 727 000 872 000 992 000 1 133 000
Sum egenkapital og gjeld
816 000 801 000 826 000 914 000 1 238 000 1 145 000 1 128 000 1 149 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0