Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Salgsinntekter
430 000 669 000 1 049 000 607 000 610 000 393 000
Andre driftsinntekter
100 000 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
530 000 669 000 1 049 000 607 000 610 000 393 000
Varekostnad
0 -21 000 -27 000 -9 000 -6 000 -21 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-92 000 -91 000 -113 000 0 0 0
Avskrivninger
-96 000 -96 000 -96 000 -96 000 -96 000 -68 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-309 000 -259 000 -479 000 -310 000 -339 000 -428 000
Sum driftskostnader
-497 000 -467 000 -715 000 -415 000 -441 000 -517 000
Driftsresultat
33 000 202 000 334 000 192 000 169 000 -125 000
Sum finansinntekter
2 000 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
-4 000 -3 000 -3 000 -2 000 -1 000 -1 000
Resultat før skatt
31 000 199 000 331 000 190 000 168 000 -126 000
Skattekostnad
-8 000 -52 000 -93 000 -54 000 -49 000 38 000
Ordinært resultat
22 000 148 000 238 000 137 000 119 000 -88 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0
Årsresultat
22 000 148 000 238 000 137 000 119 000 -88 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
22 000 148 000 238 000 137 000 36 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 38 000
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 38 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
480 000 706 000 912 000 1 008 000 999 000 1 095 000
Varige driftsmidler
480 000 706 000 912 000 1 008 000 999 000 1 095 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
480 000 706 000 912 000 1 008 000 999 000 1 133 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
206 000 0 0 0 0 5 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
206 000 0 0 0 0 5 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
140 000 208 000 326 000 137 000 129 000 10 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
346 000 208 000 326 000 137 000 129 000 15 000
Sum eiendeler
826 000 914 000 1 238 000 1 145 000 1 128 000 1 149 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
580 000 558 000 411 000 173 000 36 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
580 000 558 000 411 000 173 000 36 000 -84 000
Sum egenkapital
680 000 658 000 511 000 273 000 136 000 16 000
SumAvsetnForpl
115 000 110 000 120 000 64 000 10 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
115 000 110 000 120 000 64 000 10 000 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 42 000 531 000 764 000 963 000 1 107 000
Sum langsiktig gjeld
115 000 152 000 651 000 828 000 973 000 1 107 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 22 000 11 000 9 000 14 000 18 000
Betalbar skatt
3 000 62 000 37 000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
19 000 12 000 19 000 36 000 5 000 7 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
9 000 7 000 9 000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
31 000 104 000 76 000 44 000 19 000 26 000
Sum gjeld
146 000 256 000 727 000 872 000 992 000 1 133 000
Sum egenkapital og gjeld
826 000 914 000 1 238 000 1 145 000 1 128 000 1 149 000
Pant
0 0 0 0 0 0