Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-8 000 -21 000 -10 000 -29 000 -17 000 -13 000 -11 000 -4 000
Sum driftskostnader
-8 000 -21 000 -10 000 -29 000 -17 000 -13 000 -11 000 -4 000
Driftsresultat
-8 000 -21 000 -10 000 -29 000 -17 000 -13 000 -11 000 -4 000
Sum finansinntekter
1 520 000 0 0 0 530 000 601 000 5 000 687 000
Sum finansutgifter
-605 000 -8 000 -10 000 -12 000 -13 000 -14 000 -18 000 -13 000
Resultat før skatt
907 000 -29 000 -19 000 -40 000 500 000 574 000 -24 000 669 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 -2 000
Ordinært resultat
907 000 -29 000 -19 000 -40 000 500 000 574 000 -24 000 667 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
907 000 -29 000 -19 000 -40 000 500 000 574 000 -24 000 667 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
907 000 -29 000 -19 000 -40 000 500 000 24 000 24 000 667 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
964 000 1 607 000 1 607 000 1 607 000 1 607 000 1 607 000 1 607 000 854 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
1 000 000 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
1 964 000 1 607 000 1 607 000 1 607 000 1 607 000 1 607 000 1 607 000 854 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 964 000 1 607 000 1 607 000 1 607 000 1 607 000 1 607 000 1 607 000 854 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
644 000 0 244 000 544 000 544 000 601 000 10 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
644 000 0 244 000 544 000 544 000 601 000 10 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
171 000 262 000 339 000 49 000 577 000 8 000 22 000 789 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
814 000 262 000 583 000 593 000 1 121 000 608 000 32 000 789 000
Sum eiendeler
2 778 000 1 869 000 2 190 000 2 199 000 2 728 000 2 215 000 1 638 000 1 643 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
104 000 104 000 104 000 104 000 104 000 104 000 104 000 104 000
Annen egenkapital
1 985 000 1 078 000 1 107 000 1 126 000 1 167 000 667 000 643 000 667 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 985 000 1 078 000 1 107 000 1 126 000 1 167 000 667 000 643 000 667 000
Sum egenkapital
2 089 000 1 182 000 1 211 000 1 230 000 1 271 000 771 000 747 000 771 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
690 000 687 000 979 000 969 000 1 457 000 894 000 0 0
Sum langsiktig gjeld
690 000 687 000 979 000 969 000 1 457 000 894 000 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 6 000 3 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 2 000
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 550 000 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 550 000 885 000 867 000
Sum kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 550 000 891 000 872 000
Sum gjeld
690 000 687 000 979 000 969 000 1 457 000 1 444 000 891 000 872 000
Sum egenkapital og gjeld
2 778 000 1 869 000 2 190 000 2 199 000 2 728 000 2 215 000 1 638 000 1 643 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0