Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
250 000 600 000 600 000 600 000 600 000 456 000 456 000 444 000
Sum driftsinntekter
250 000 600 000 600 000 600 000 600 000 456 000 456 000 444 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-170 000 -170 000 -170 000 -170 000 -170 000 -170 000 -170 000 -171 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-34 000 -502 000 -34 000 -37 000 -34 000 -40 000 -16 000 -18 000
Sum driftskostnader
-204 000 -672 000 -204 000 -207 000 -204 000 -210 000 -186 000 -189 000
Driftsresultat
46 000 -72 000 396 000 393 000 396 000 246 000 270 000 255 000
Sum finansinntekter
0 10 000 22 000 -14 000 11 000 12 000 13 000 10 000
Sum finansutgifter
-11 000 0 -22 000 0 -43 000 -103 000 -113 000 -152 000
Resultat før skatt
35 000 -62 000 397 000 379 000 365 000 155 000 171 000 113 000
Skattekostnad
-28 000 -3 000 -124 000 -122 000 -115 000 -54 000 -55 000 -32 000
Ordinært resultat
7 000 -64 000 272 000 257 000 250 000 102 000 116 000 81 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
7 000 -64 000 272 000 257 000 250 000 102 000 116 000 81 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
7 000 -64 000 272 000 257 000 250 000 102 000 116 000 81 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
1 014 000 1 184 000 1 354 000 1 524 000 1 694 000 1 864 000 2 034 000 2 204 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
1 014 000 1 184 000 1 354 000 1 524 000 1 694 000 1 864 000 2 034 000 2 204 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
100 000 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
100 000 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 114 000 1 184 000 1 354 000 1 524 000 1 694 000 1 864 000 2 034 000 2 204 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 180 000 0 0 46 000
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 180 000 0 0 46 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
566 000 798 000 1 022 000 522 000 497 000 182 000 593 000 430 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
566 000 798 000 1 022 000 522 000 677 000 182 000 593 000 476 000
Sum eiendeler
1 680 000 1 982 000 2 376 000 2 046 000 2 371 000 2 046 000 2 627 000 2 680 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 100 000
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
1 021 000 1 014 000 1 079 000 806 000 549 000 299 000 197 000 81 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 021 000 1 014 000 1 079 000 806 000 549 000 299 000 197 000 81 000
Sum egenkapital
1 121 000 1 114 000 1 179 000 906 000 649 000 399 000 297 000 181 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 1 750 000 1 917 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 1 750 000 1 917 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 1 750 000 1 917 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 580 000 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
28 000 3 000 124 000 122 000 115 000 54 000 55 000 32 000
Skyldig offentlige avgifter
59 000 28 000 145 000 145 000 146 000 91 000 91 000 91 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
472 000 257 000 928 000 873 000 1 461 000 1 503 000 435 000 459 000
Sum kortsiktig gjeld
559 000 868 000 1 198 000 1 140 000 1 722 000 1 647 000 581 000 582 000
Sum gjeld
559 000 868 000 1 198 000 1 140 000 1 722 000 1 647 000 2 331 000 2 499 000
Sum egenkapital og gjeld
1 680 000 1 982 000 2 376 000 2 046 000 2 371 000 2 046 000 2 627 000 2 680 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0