Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Salgsinntekter
0 0 20 000 0 0 0
Andre driftsinntekter
621 000 705 000 656 000 594 000 228 000 0
Sum driftsinntekter
621 000 705 000 676 000 594 000 228 000 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-185 000 -185 000 -184 000 -182 000 -124 000 -18 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-190 000 -144 000 -88 000 -92 000 -94 000 -26 000
Sum driftskostnader
-375 000 -329 000 -272 000 -274 000 -218 000 -44 000
Driftsresultat
245 000 375 000 405 000 320 000 10 000 -44 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
-127 000 -143 000 -177 000 -240 000 -182 000 0
Resultat før skatt
118 000 233 000 228 000 81 000 -172 000 -44 000
Skattekostnad
-32 000 -62 000 -64 000 -23 000 0 0
Ordinært resultat
86 000 170 000 164 000 58 000 -172 000 -44 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0
Årsresultat
86 000 170 000 164 000 58 000 -172 000 -44 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
86 000 170 000 164 000 58 000 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0
Eiendomer
4 779 000 4 936 000 5 121 000 5 258 000 5 308 000 2 759 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
4 779 000 4 936 000 5 121 000 5 258 000 5 308 000 2 759 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
4 779 000 4 936 000 5 121 000 5 258 000 5 308 000 2 759 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
126 000 133 000 84 000 80 000 41 000 0
Andre fordringer
468 000 491 000 420 000 416 000 527 000 612 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
594 000 624 000 504 000 496 000 568 000 612 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
24 000 222 000 239 000 317 000 75 000 48 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
618 000 846 000 743 000 813 000 643 000 660 000
Sum eiendeler
5 397 000 5 782 000 5 864 000 6 072 000 5 951 000 3 419 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
623 000 536 000 366 000 202 000 144 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
623 000 536 000 366 000 202 000 144 000 -44 000
Sum egenkapital
723 000 636 000 466 000 302 000 244 000 56 000
SumAvsetnForpl
102 000 80 000 86 000 71 000 52 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
102 000 80 000 86 000 71 000 52 000 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
4 415 000 4 213 000 4 613 000 5 213 000 0 0
Sum langsiktig gjeld
4 517 000 4 293 000 4 699 000 5 284 000 52 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
51 000 16 000 15 000 11 000 260 000 30 000
Betalbar skatt
10 000 68 000 49 000 4 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
13 000 28 000 27 000 30 000 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
83 000 741 000 608 000 441 000 5 394 000 3 333 000
Sum kortsiktig gjeld
157 000 853 000 699 000 485 000 5 654 000 3 363 000
Sum gjeld
4 674 000 5 146 000 5 398 000 5 769 000 5 706 000 3 363 000
Sum egenkapital og gjeld
5 397 000 5 782 000 5 864 000 6 072 000 5 951 000 3 419 000
Pant
0 0 0 0 0 0