Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Salgsinntekter
0 0 0 0 20 000 0 0 0
Andre driftsinntekter
782 000 773 000 621 000 705 000 656 000 594 000 228 000 0
Sum driftsinntekter
782 000 773 000 621 000 705 000 676 000 594 000 228 000 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-188 000 -188 000 -185 000 -185 000 -184 000 -182 000 -124 000 -18 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-155 000 -122 000 -190 000 -144 000 -88 000 -92 000 -94 000 -26 000
Sum driftskostnader
-343 000 -310 000 -375 000 -329 000 -272 000 -274 000 -218 000 -44 000
Driftsresultat
439 000 463 000 245 000 375 000 405 000 320 000 10 000 -44 000
Sum finansinntekter
13 000 0 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
-90 000 -98 000 -127 000 -143 000 -177 000 -240 000 -182 000 0
Resultat før skatt
362 000 366 000 118 000 233 000 228 000 81 000 -172 000 -44 000
Skattekostnad
-87 000 -91 000 -32 000 -62 000 -64 000 -23 000 0 0
Ordinært resultat
275 000 275 000 86 000 170 000 164 000 58 000 -172 000 -44 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
275 000 275 000 86 000 170 000 164 000 58 000 -172 000 -44 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
275 000 275 000 86 000 170 000 164 000 58 000 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
4 419 000 4 591 000 4 779 000 4 936 000 5 121 000 5 258 000 5 308 000 2 759 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
4 419 000 4 591 000 4 779 000 4 936 000 5 121 000 5 258 000 5 308 000 2 759 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
4 419 000 4 591 000 4 779 000 4 936 000 5 121 000 5 258 000 5 308 000 2 759 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
24 000 33 000 126 000 133 000 84 000 80 000 41 000 0
Andre fordringer
421 000 430 000 468 000 491 000 420 000 416 000 527 000 612 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
445 000 464 000 594 000 624 000 504 000 496 000 568 000 612 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 153 000 618 000 24 000 222 000 239 000 317 000 75 000 48 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 597 000 1 082 000 618 000 846 000 743 000 813 000 643 000 660 000
Sum eiendeler
6 016 000 5 673 000 5 397 000 5 782 000 5 864 000 6 072 000 5 951 000 3 419 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
1 173 000 897 000 623 000 536 000 366 000 202 000 144 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 173 000 897 000 623 000 536 000 366 000 202 000 144 000 -44 000
Sum egenkapital
1 273 000 997 000 723 000 636 000 466 000 302 000 244 000 56 000
SumAvsetnForpl
94 000 97 000 102 000 80 000 86 000 71 000 52 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
94 000 97 000 102 000 80 000 86 000 71 000 52 000 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
4 523 000 4 434 000 4 415 000 4 213 000 4 613 000 5 213 000 0 0
Sum langsiktig gjeld
4 617 000 4 531 000 4 517 000 4 293 000 4 699 000 5 284 000 52 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
4 000 19 000 51 000 16 000 15 000 11 000 260 000 30 000
Betalbar skatt
90 000 96 000 10 000 68 000 49 000 4 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
32 000 30 000 13 000 28 000 27 000 30 000 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 83 000 741 000 608 000 441 000 5 394 000 3 333 000
Sum kortsiktig gjeld
127 000 145 000 157 000 853 000 699 000 485 000 5 654 000 3 363 000
Sum gjeld
4 744 000 4 676 000 4 674 000 5 146 000 5 398 000 5 769 000 5 706 000 3 363 000
Sum egenkapital og gjeld
6 016 000 5 673 000 5 397 000 5 782 000 5 864 000 6 072 000 5 951 000 3 419 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0