Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Salgsinntekter
2 178 000 1 921 000 3 050 000 7 912 000 3 189 000 2 987 000
Andre driftsinntekter
21 000 -11 000 17 000 262 000 0 34 000
Sum driftsinntekter
2 199 000 1 911 000 3 066 000 8 174 000 3 189 000 3 020 000
Varekostnad
-990 000 -978 000 -1 428 000 -4 043 000 -1 370 000 -2 011 000
Beholdningsendring
0 0 -481 000 -2 755 000 -726 000 0
Lønnskostnader
-455 000 -464 000 -513 000 -790 000 -506 000 -460 000
Avskrivninger
-28 000 -55 000 -34 000 -30 000 -23 000 -11 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-158 000 -226 000 -545 000 -628 000 -210 000 -72 000
Sum driftskostnader
-1 631 000 -1 723 000 -3 001 000 -8 246 000 -2 835 000 -2 554 000
Driftsresultat
568 000 188 000 66 000 -73 000 354 000 466 000
Sum finansinntekter
1 000 1 000 1 000 2 000 1 000 1 000
Sum finansutgifter
-3 000 -15 000 -8 000 -40 000 -8 000 -1 000
Resultat før skatt
565 000 174 000 60 000 -111 000 347 000 466 000
Skattekostnad
-165 000 -49 000 -17 000 27 000 -98 000 -128 000
Ordinært resultat
400 000 125 000 42 000 -84 000 249 000 338 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0
Årsresultat
400 000 125 000 42 000 -84 000 249 000 338 000
Utbytte
-500 000 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-100 000 125 000 42 000 84 000 71 000 108 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 9 000 6 000 23 000 0 0
Immatrielle midler
0 9 000 6 000 23 000 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 10 000 14 000 18 000 22 000
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
14 000 42 000 87 000 101 000 84 000 85 000
Varige driftsmidler
14 000 42 000 97 000 115 000 102 000 107 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
14 000 51 000 103 000 138 000 102 000 107 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
11 000 5 000 49 000 89 000 108 000 5 000
Andre fordringer
7 000 9 000 360 000 77 000 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
18 000 14 000 409 000 166 000 108 000 5 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
794 000 585 000 104 000 379 000 997 000 723 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
812 000 599 000 513 000 545 000 1 104 000 728 000
Sum eiendeler
826 000 650 000 616 000 683 000 1 206 000 835 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
21 000 121 000 -4 000 -46 000 37 000 108 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
21 000 121 000 -4 000 -46 000 37 000 108 000
Sum egenkapital
121 000 221 000 96 000 54 000 137 000 208 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 5 000 7 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 5 000 7 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 5 000 7 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
6 000 72 000 52 000 101 000 25 000 45 000
Betalbar skatt
156 000 53 000 0 0 100 000 121 000
Skyldig offentlige avgifter
6 000 6 000 12 000 38 000 209 000 206 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
500 000 0 0 0 320 000 230 000
Annen kortsiktig gjeld
37 000 299 000 456 000 490 000 730 000 248 000
Sum kortsiktig gjeld
705 000 428 000 520 000 629 000 1 064 000 620 000
Sum gjeld
705 000 428 000 520 000 629 000 1 069 000 627 000
Sum egenkapital og gjeld
826 000 650 000 616 000 683 000 1 206 000 835 000
Pant
0 0 0 0 0 0