Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Salgsinntekter
2 627 000 2 390 000 2 178 000 1 921 000 3 050 000 7 912 000 3 189 000 2 987 000
Andre driftsinntekter
27 000 0 21 000 -11 000 17 000 262 000 0 34 000
Sum driftsinntekter
2 655 000 2 390 000 2 199 000 1 911 000 3 066 000 8 174 000 3 189 000 3 020 000
Varekostnad
-1 182 000 -1 003 000 -990 000 -978 000 -1 428 000 -4 043 000 -1 370 000 -2 011 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 -481 000 -2 755 000 -726 000 0
Lønnskostnader
-501 000 -448 000 -455 000 -464 000 -513 000 -790 000 -506 000 -460 000
Avskrivninger
0 -14 000 -28 000 -55 000 -34 000 -30 000 -23 000 -11 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-76 000 -191 000 -158 000 -226 000 -545 000 -628 000 -210 000 -72 000
Sum driftskostnader
-1 759 000 -1 656 000 -1 631 000 -1 723 000 -3 001 000 -8 246 000 -2 835 000 -2 554 000
Driftsresultat
896 000 735 000 568 000 188 000 66 000 -73 000 354 000 466 000
Sum finansinntekter
2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 1 000 1 000
Sum finansutgifter
-4 000 -7 000 -3 000 -15 000 -8 000 -40 000 -8 000 -1 000
Resultat før skatt
894 000 729 000 565 000 174 000 60 000 -111 000 347 000 466 000
Skattekostnad
-222 000 -211 000 -165 000 -49 000 -17 000 27 000 -98 000 -128 000
Ordinært resultat
671 000 519 000 400 000 125 000 42 000 -84 000 249 000 338 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
671 000 519 000 400 000 125 000 42 000 -84 000 249 000 338 000
Utbytte
-1 200 000 0 -500 000 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-529 000 519 000 -100 000 125 000 42 000 84 000 71 000 108 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 9 000 6 000 23 000 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 9 000 6 000 23 000 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 10 000 14 000 18 000 22 000
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 14 000 42 000 87 000 101 000 84 000 85 000
Varige driftsmidler
0 0 14 000 42 000 97 000 115 000 102 000 107 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 14 000 51 000 103 000 138 000 102 000 107 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
20 000 20 000 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
20 000 20 000 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
58 000 6 000 11 000 5 000 49 000 89 000 108 000 5 000
Andre fordringer
0 23 000 7 000 9 000 360 000 77 000 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
58 000 29 000 18 000 14 000 409 000 166 000 108 000 5 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 561 000 1 407 000 794 000 585 000 104 000 379 000 997 000 723 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 639 000 1 456 000 812 000 599 000 513 000 545 000 1 104 000 728 000
Sum eiendeler
1 639 000 1 456 000 826 000 650 000 616 000 683 000 1 206 000 835 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
11 000 540 000 21 000 121 000 -4 000 -46 000 37 000 108 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
11 000 540 000 21 000 121 000 -4 000 -46 000 37 000 108 000
Sum egenkapital
111 000 640 000 121 000 221 000 96 000 54 000 137 000 208 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 5 000 7 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 5 000 7 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 5 000 7 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
1 000 18 000 6 000 72 000 52 000 101 000 25 000 45 000
Betalbar skatt
222 000 211 000 156 000 53 000 0 0 100 000 121 000
Skyldig offentlige avgifter
45 000 6 000 6 000 6 000 12 000 38 000 209 000 206 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
1 200 000 0 500 000 0 0 0 320 000 230 000
Annen kortsiktig gjeld
60 000 583 000 37 000 299 000 456 000 490 000 730 000 248 000
Sum kortsiktig gjeld
1 528 000 816 000 705 000 428 000 520 000 629 000 1 064 000 620 000
Sum gjeld
1 528 000 816 000 705 000 428 000 520 000 629 000 1 069 000 627 000
Sum egenkapital og gjeld
1 639 000 1 456 000 826 000 650 000 616 000 683 000 1 206 000 835 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0