Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Salgsinntekter
0 4 000 80 000 332 000 0 177 000 2 687 000 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 4 000 80 000 332 000 0 177 000 2 687 000 0
Varekostnad
0 -4 000 -3 000 -16 000 0 -414 000 -2 516 000 -27 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 -166 000 0 0
Lønnskostnader
0 0 -1 000 0 0 0 -57 000 -1 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-13 000 -27 000 -28 000 102 000 -43 000 -132 000 -401 000 -67 000
Sum driftskostnader
-13 000 -31 000 -32 000 86 000 -43 000 -712 000 -2 974 000 -95 000
Driftsresultat
-13 000 -27 000 49 000 417 000 -43 000 -535 000 -287 000 -95 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 1 000 1 000 0
Sum finansutgifter
0 0 0 -10 000 0 0 -15 000 -1 000
Resultat før skatt
-13 000 -28 000 49 000 408 000 -43 000 -534 000 -302 000 -96 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-13 000 -28 000 49 000 408 000 -43 000 -534 000 -302 000 -96 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-13 000 -28 000 49 000 408 000 -43 000 -534 000 -302 000 -96 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 166 000 250 000
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 166 000 250 000
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 43 000 0
Andre fordringer
0 0 1 000 0 0 0 63 000 40 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 1 000 0 0 0 106 000 40 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
-1 000 4 000 12 000 6 000 2 000 54 000 57 000 30 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
-1 000 4 000 13 000 6 000 2 000 54 000 329 000 319 000
Sum eiendeler
-1 000 4 000 13 000 6 000 2 000 54 000 329 000 319 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-558 000 -545 000 -518 000 -567 000 -975 000 -932 000 -397 000 -96 000
Sum egenkapital
-458 000 -445 000 -418 000 -467 000 -875 000 -832 000 -297 000 4 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 100 000 100 000 441 000 307 000
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 100 000 100 000 441 000 307 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 1 000 14 000 15 000 100 000 100 000 178 000 8 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 1 000 53 000 20 000 20 000 1 000 1 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
457 000 448 000 416 000 405 000 657 000 666 000 5 000 0
Sum kortsiktig gjeld
457 000 449 000 431 000 473 000 777 000 786 000 185 000 8 000
Sum gjeld
457 000 449 000 431 000 473 000 877 000 886 000 626 000 315 000
Sum egenkapital og gjeld
-1 000 4 000 13 000 6 000 2 000 54 000 329 000 319 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0