Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-1 000 -1 000 0 -1 000 -8 000 -8 000 -7 000 0
Sum driftskostnader
-1 000 -1 000 0 -1 000 -8 000 -8 000 -7 000 0
Driftsresultat
-1 000 -1 000 0 -1 000 -8 000 -8 000 -7 000 0
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 -34 000 -15 000 -355 000 -205 000
Resultat før skatt
-1 000 -1 000 0 -1 000 -42 000 -23 000 -362 000 -205 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-1 000 -1 000 0 -1 000 -42 000 -23 000 -362 000 -205 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-1 000 -1 000 0 -1 000 -42 000 -23 000 -362 000 -205 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 15 000 27 000
ObligAndFordringer
3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 17 000 27 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 17 000 27 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 0 1 000 0 0 0 0 1 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
0 0 1 000 0 0 0 0 1 000
Sum eiendeler
3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 28 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-635 000 -634 000 -633 000 -632 000 -632 000 -590 000 -567 000 -205 000
Sum egenkapital
-405 000 -404 000 -403 000 -402 000 -402 000 -360 000 -337 000 25 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
407 000 406 000 406 000 405 000 404 000 362 000 355 000 3 000
Sum kortsiktig gjeld
407 000 406 000 406 000 405 000 404 000 362 000 355 000 3 000
Sum gjeld
407 000 406 000 406 000 405 000 404 000 362 000 355 000 3 000
Sum egenkapital og gjeld
3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 28 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0