Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
5 021 000 6 749 000 6 609 000 5 282 000 4 218 000
Andre driftsinntekter
36 000 95 000 98 000 253 000 51 000
Sum driftsinntekter
5 057 000 6 845 000 6 707 000 5 535 000 4 269 000
Varekostnad
-4 121 000 -5 335 000 -5 071 000 -4 310 000 -3 182 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-73 000 -719 000 -496 000 -317 000 -218 000
Avskrivninger
-87 000 -89 000 -100 000 -104 000 -30 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-848 000 -797 000 -773 000 -715 000 -621 000
Sum driftskostnader
-5 129 000 -6 940 000 -6 440 000 -5 446 000 -4 051 000
Driftsresultat
-73 000 -95 000 267 000 89 000 219 000
Sum finansinntekter
0 0 2 000 0 0
Sum finansutgifter
-40 000 -29 000 -26 000 -28 000 -19 000
Resultat før skatt
-113 000 -124 000 243 000 62 000 201 000
Skattekostnad
30 000 25 000 -72 000 -18 000 -57 000
Ordinært resultat
-82 000 -99 000 172 000 44 000 144 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
-82 000 -99 000 172 000 44 000 144 000
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-82 000 -99 000 172 000 44 000 129 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
51 000 21 000 0 0 0
Immatrielle midler
51 000 21 000 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
70 000 158 000 247 000 347 000 451 000
Varige driftsmidler
70 000 158 000 247 000 347 000 451 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
121 000 178 000 247 000 347 000 451 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
377 000 475 000 621 000 569 000 495 000
Varebeholdning
377 000 475 000 621 000 569 000 495 000
Kundefordringer
57 000 0 0 22 000 3 000
Andre fordringer
137 000 106 000 94 000 104 000 125 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
194 000 106 000 94 000 126 000 128 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
194 000 250 000 294 000 253 000 210 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
764 000 830 000 1 010 000 948 000 833 000
Sum eiendeler
885 000 1 008 000 1 257 000 1 295 000 1 285 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
163 000 246 000 345 000 173 000 129 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
163 000 246 000 345 000 173 000 129 000
Sum egenkapital
263 000 346 000 445 000 273 000 229 000
SumAvsetnForpl
0 0 4 000 12 000 19 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 4 000 12 000 19 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
158 000 209 000 296 000 641 000 332 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
158 000 209 000 253 000 293 000 332 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 43 000 347 000 0
Sum langsiktig gjeld
158 000 209 000 300 000 652 000 351 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
118 000 248 000 252 000 232 000 197 000
Betalbar skatt
0 0 79 000 25 000 28 000
Skyldig offentlige avgifter
36 000 79 000 51 000 7 000 3 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
310 000 126 000 130 000 106 000 477 000
Sum kortsiktig gjeld
464 000 454 000 512 000 370 000 704 000
Sum gjeld
622 000 663 000 812 000 1 022 000 1 055 000
Sum egenkapital og gjeld
885 000 1 008 000 1 257 000 1 295 000 1 285 000
Pant
0 0 0 0 0