Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
6 008 000 4 940 000 5 021 000 6 749 000 6 609 000 5 282 000 4 218 000
Andre driftsinntekter
0 121 000 36 000 95 000 98 000 253 000 51 000
Sum driftsinntekter
6 008 000 5 060 000 5 057 000 6 845 000 6 707 000 5 535 000 4 269 000
Varekostnad
-4 204 000 -3 796 000 -4 121 000 -5 335 000 -5 071 000 -4 310 000 -3 182 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-508 000 -423 000 -73 000 -719 000 -496 000 -317 000 -218 000
Avskrivninger
-7 000 -55 000 -87 000 -89 000 -100 000 -104 000 -30 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-956 000 -920 000 -848 000 -797 000 -773 000 -715 000 -621 000
Sum driftskostnader
-5 675 000 -5 194 000 -5 129 000 -6 940 000 -6 440 000 -5 446 000 -4 051 000
Driftsresultat
333 000 -133 000 -73 000 -95 000 267 000 89 000 219 000
Sum finansinntekter
0 1 000 0 0 2 000 0 0
Sum finansutgifter
-32 000 -32 000 -40 000 -29 000 -26 000 -28 000 -19 000
Resultat før skatt
301 000 -164 000 -113 000 -124 000 243 000 62 000 201 000
Skattekostnad
-53 000 9 000 30 000 25 000 -72 000 -18 000 -57 000
Ordinært resultat
249 000 -155 000 -82 000 -99 000 172 000 44 000 144 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
249 000 -155 000 -82 000 -99 000 172 000 44 000 144 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
249 000 -155 000 -82 000 -99 000 172 000 44 000 129 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
28 000 60 000 51 000 21 000 0 0 0
Immatrielle midler
28 000 60 000 51 000 21 000 0 0 0
Eiendomer
8 000 9 000 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 6 000 70 000 158 000 247 000 347 000 451 000
Varige driftsmidler
8 000 16 000 70 000 158 000 247 000 347 000 451 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
5 000 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
5 000 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
42 000 76 000 121 000 178 000 247 000 347 000 451 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
627 000 488 000 377 000 475 000 621 000 569 000 495 000
Varebeholdning
627 000 488 000 377 000 475 000 621 000 569 000 495 000
Kundefordringer
278 000 137 000 57 000 0 0 22 000 3 000
Andre fordringer
59 000 8 000 137 000 106 000 94 000 104 000 125 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
337 000 145 000 194 000 106 000 94 000 126 000 128 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
79 000 186 000 194 000 250 000 294 000 253 000 210 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 042 000 819 000 764 000 830 000 1 010 000 948 000 833 000
Sum eiendeler
1 084 000 895 000 885 000 1 008 000 1 257 000 1 295 000 1 285 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
257 000 8 000 163 000 246 000 345 000 173 000 129 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
257 000 8 000 163 000 246 000 345 000 173 000 129 000
Sum egenkapital
357 000 108 000 263 000 346 000 445 000 273 000 229 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 4 000 12 000 19 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 4 000 12 000 19 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 158 000 209 000 296 000 641 000 332 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 158 000 209 000 253 000 293 000 332 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
54 000 112 000 0 0 43 000 347 000 0
Sum langsiktig gjeld
54 000 112 000 158 000 209 000 300 000 652 000 351 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
415 000 447 000 118 000 248 000 252 000 232 000 197 000
Betalbar skatt
21 000 0 0 0 79 000 25 000 28 000
Skyldig offentlige avgifter
12 000 55 000 36 000 79 000 51 000 7 000 3 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
225 000 172 000 310 000 126 000 130 000 106 000 477 000
Sum kortsiktig gjeld
673 000 674 000 464 000 454 000 512 000 370 000 704 000
Sum gjeld
727 000 786 000 622 000 663 000 812 000 1 022 000 1 055 000
Sum egenkapital og gjeld
1 084 000 895 000 885 000 1 008 000 1 257 000 1 295 000 1 285 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0