Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
1 235 000 1 818 000 1 809 000 1 757 000 1 555 000 1 207 000
Sum driftsinntekter
1 235 000 1 818 000 1 809 000 1 757 000 1 555 000 1 207 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-309 000 -309 000 -309 000 -309 000 -309 000 -309 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-889 000 -987 000 -917 000 -792 000 -827 000 -632 000
Sum driftskostnader
-1 198 000 -1 296 000 -1 226 000 -1 101 000 -1 136 000 -941 000
Driftsresultat
37 000 521 000 583 000 655 000 418 000 266 000
Sum finansinntekter
22 000 27 000 24 000 27 000 7 000 0
Sum finansutgifter
-206 000 -226 000 -275 000 -284 000 -210 000 -309 000
Resultat før skatt
-147 000 322 000 331 000 398 000 215 000 -43 000
Skattekostnad
-62 000 -80 000 -93 000 -112 000 -106 000 -72 000
Ordinært resultat
-209 000 242 000 239 000 286 000 109 000 -115 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-209 000 242 000 239 000 286 000 109 000 -115 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 -119 000 -300 000
Overført til/fra egenkapital
-209 000 242 000 239 000 286 000 227 000 185 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 55 000
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 55 000
Eiendomer
10 306 000 10 615 000 10 925 000 11 234 000 11 543 000 11 853 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
10 306 000 10 615 000 10 925 000 11 234 000 11 543 000 11 853 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 165 000 300 000
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 165 000 300 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
10 306 000 10 615 000 10 925 000 11 234 000 11 708 000 12 208 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
472 000 338 000 322 000 369 000 290 000 57 000
Andre fordringer
425 000 50 000 59 000 76 000 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
897 000 388 000 381 000 444 000 290 000 57 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 011 000 1 718 000 1 164 000 1 078 000 658 000 325 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 908 000 2 106 000 1 545 000 1 522 000 949 000 381 000
Sum eiendeler
12 214 000 12 721 000 12 470 000 12 756 000 12 657 000 12 589 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
2 495 000 2 120 000 2 120 000 2 120 000 2 120 000 2 120 000
Annen egenkapital
1 016 000 1 225 000 983 000 745 000 458 000 185 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 016 000 1 225 000 983 000 745 000 458 000 185 000
Sum egenkapital
3 511 000 3 345 000 3 103 000 2 865 000 2 578 000 2 305 000
SumAvsetnForpl
327 000 266 000 215 000 141 000 52 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
327 000 266 000 215 000 141 000 52 000 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
7 938 000 8 253 000 8 703 000 9 153 000 9 603 000 10 065 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
4 838 000 5 288 000 5 738 000 6 188 000 6 638 000 7 088 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
3 101 000 2 965 000 2 965 000 2 965 000 2 965 000 2 977 000
Sum langsiktig gjeld
8 266 000 8 519 000 8 918 000 9 294 000 9 655 000 10 065 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 -119 000 -300 000
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
155 000 146 000 98 000 266 000 204 000 0
Betalbar skatt
0 29 000 19 000 23 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
106 000 38 000 53 000 20 000 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
176 000 644 000 279 000 290 000 221 000 220 000
Sum kortsiktig gjeld
437 000 858 000 449 000 598 000 424 000 220 000
Sum gjeld
8 703 000 9 377 000 9 367 000 9 892 000 10 079 000 10 285 000
Sum egenkapital og gjeld
12 214 000 12 721 000 12 470 000 12 756 000 12 657 000 12 589 000
Pant
0 0 0 0 0 0