Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Salgsinntekter
608 000 302 000 0 0 2 034 000 317 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 17 000 13 000
Sum driftsinntekter
608 000 302 000 0 0 2 052 000 330 000
Varekostnad
-223 000 -105 000 0 0 -1 781 000 -175 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-166 000 -197 000 0 0 0 0
Avskrivninger
-51 000 -9 000 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-152 000 -78 000 -4 000 -15 000 -122 000 -140 000
Sum driftskostnader
-592 000 -389 000 -4 000 -15 000 -1 903 000 -315 000
Driftsresultat
16 000 -87 000 -4 000 -15 000 149 000 15 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
-14 000 -6 000 0 0 0 0
Resultat før skatt
2 000 -93 000 -4 000 -15 000 149 000 15 000
Skattekostnad
0 0 0 0 -35 000 -12 000
Ordinært resultat
2 000 -93 000 -4 000 -15 000 114 000 2 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0
Årsresultat
2 000 -93 000 -4 000 -15 000 114 000 2 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-2 000 93 000 4 000 15 000 -114 000 -2 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
251 000 252 000 0 0 0 0
Varige driftsmidler
251 000 252 000 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
251 000 252 000 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 4 000 4 000 4 000 33 000
Andre fordringer
175 000 234 000 191 000 196 000 151 000 60 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
175 000 234 000 196 000 201 000 155 000 93 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
10 000 20 000 1 000 0 96 000 95 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
184 000 254 000 197 000 201 000 251 000 187 000
Sum eiendeler
435 000 506 000 197 000 201 000 251 000 187 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
6 000 3 000 97 000 101 000 116 000 2 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
6 000 3 000 97 000 101 000 116 000 2 000
Sum egenkapital
106 000 103 000 197 000 201 000 216 000 102 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
297 000 274 000 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
285 000 261 000 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
12 000 12 000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
297 000 273 000 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 35 000 12 000
Skyldig offentlige avgifter
1 000 14 000 0 0 0 23 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
32 000 116 000 0 0 0 49 000
Sum kortsiktig gjeld
33 000 129 000 0 0 35 000 85 000
Sum gjeld
330 000 402 000 0 0 35 000 85 000
Sum egenkapital og gjeld
435 000 506 000 197 000 201 000 251 000 187 000
Pant
0 0 0 0 0 0