Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Salgsinntekter
527 000 416 000 608 000 302 000 0 0 2 034 000 317 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 17 000 13 000
Sum driftsinntekter
527 000 416 000 608 000 302 000 0 0 2 052 000 330 000
Varekostnad
-149 000 -118 000 -223 000 -105 000 0 0 -1 781 000 -175 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-108 000 -10 000 -166 000 -197 000 0 0 0 0
Avskrivninger
-44 000 -55 000 -51 000 -9 000 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-171 000 -127 000 -152 000 -78 000 -4 000 -15 000 -122 000 -140 000
Sum driftskostnader
-472 000 -310 000 -592 000 -389 000 -4 000 -15 000 -1 903 000 -315 000
Driftsresultat
56 000 107 000 16 000 -87 000 -4 000 -15 000 149 000 15 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
-16 000 -8 000 -14 000 -6 000 0 0 0 0
Resultat før skatt
40 000 99 000 2 000 -93 000 -4 000 -15 000 149 000 15 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 -35 000 -12 000
Ordinært resultat
40 000 99 000 2 000 -93 000 -4 000 -15 000 114 000 2 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
40 000 99 000 2 000 -93 000 -4 000 -15 000 114 000 2 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-40 000 -99 000 -2 000 93 000 4 000 15 000 -114 000 -2 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
175 000 219 000 251 000 252 000 0 0 0 0
Varige driftsmidler
175 000 219 000 251 000 252 000 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
175 000 219 000 251 000 252 000 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 37 000 0 0 4 000 4 000 4 000 33 000
Andre fordringer
354 000 257 000 175 000 234 000 191 000 196 000 151 000 60 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
354 000 294 000 175 000 234 000 196 000 201 000 155 000 93 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
11 000 0 10 000 20 000 1 000 0 96 000 95 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
365 000 294 000 184 000 254 000 197 000 201 000 251 000 187 000
Sum eiendeler
540 000 513 000 435 000 506 000 197 000 201 000 251 000 187 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
145 000 105 000 6 000 3 000 97 000 101 000 116 000 2 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
145 000 105 000 6 000 3 000 97 000 101 000 116 000 2 000
Sum egenkapital
245 000 205 000 106 000 103 000 197 000 201 000 216 000 102 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
223 000 255 000 297 000 274 000 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
223 000 255 000 285 000 261 000 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 12 000 12 000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
223 000 255 000 297 000 273 000 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
34 000 11 000 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 35 000 12 000
Skyldig offentlige avgifter
25 000 10 000 1 000 14 000 0 0 0 23 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
12 000 32 000 32 000 116 000 0 0 0 49 000
Sum kortsiktig gjeld
71 000 53 000 33 000 129 000 0 0 35 000 85 000
Sum gjeld
294 000 308 000 330 000 402 000 0 0 35 000 85 000
Sum egenkapital og gjeld
540 000 513 000 435 000 506 000 197 000 201 000 251 000 187 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0