T K R T - Trafikk - Køyretøy - Registrering - Telefoninformasjon

Resultatregnskap 2012 2011 2010
Salgsinntekter
83 000 122 000 166 000
Andre driftsinntekter
0 0 0
Sum driftsinntekter
83 000 122 000 166 000
Varekostnad
0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0
Lønnskostnader
0 -74 000 -72 000
Avskrivninger
0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0
Andre driftskostnader
-128 000 -22 000 -68 000
Sum driftskostnader
-128 000 -96 000 -140 000
Driftsresultat
-45 000 26 000 25 000
Sum finansinntekter
0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0
Resultat før skatt
-45 000 26 000 26 000
Skattekostnad
0 0 0
Ordinært resultat
-45 000 26 000 26 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0
Årsresultat
-45 000 26 000 26 000
Utbytte
0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0
Balanseregnskap 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0
Forskning
0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0
Skattefordel
0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0
Eiendomer
0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0
ObligAndFordringer
0 15 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 15 000 0
Andre annleggsmidler
0 0 0
Annleggsmidler
0 15 000 0
LagerRavarer
0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0
Varebeholdning
0 0 0
Kundefordringer
0 0 0
Andre fordringer
0 0 10 000
Konsernfordringer
0 0 0
Sum Fordringer
0 0 10 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0
Kasse / Bank / Post
22 000 83 000 44 000
Andre omløpsmidler
0 0 0
Omløpsmidler
22 000 83 000 54 000
Sum eiendeler
22 000 98 000 54 000
Egne aksjer
0 0 0
Sum innskutt egenkapital
1 000 1 000 1 000
Annen egenkapital
-7 000 26 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-7 000 26 000 0
Sum egenkapital
-6 000 27 000 1 000
SumAvsetnForpl
0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0
Konvertible lån
0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0
Kassekreditt
0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0
Leverandørgjeld
33 000 0 1 000
Betalbar skatt
0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
-5 000 0 27 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
28 000 0 29 000
Sum gjeld
28 000 0 29 000
Sum egenkapital og gjeld
22 000 27 000 30 000
Pant
0 0 0